Svensk Sjöfart i Aktuell Hållbarhet: ”Otydligt lagförslag om fluorerade växthusgaser”

Svensk Sjöfarts remissvar på promemorian ”Översyn av bestämmelserna om fluorerade växthusgaser, ozonnedbrytande ämnen och tillhörande miljösanktionsavgifter” har uppmärksammats av Aktuell Hållbarhet.

I sitt svar skriver Svensk Sjöfart bland annat att kraven för fartyg är otydliga, inklusive definitionen av fartyg samt vilka eventuella certifieringskrav som ställs på personal som utför arbete ombord i fartyg och att man därför ser ett behov av ytterligare förtydliganden innan ändringarna träder ikraft.

Läs hela remissvaret här. 

Publicerad: 2022-01-11