Svensk Sjöfart efterfrågar transportforskning i regeringens forskningsproposition

Regeringen har presenterat forsknings- och innovationspropositionen ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige”. Enligt förslaget ska anslagen till forskning ökas och redan 2021 med 3,4 miljarder kronor. För att möta samhällsutmaningar pekar regeringen ut fem områden för strategiska satsningar; Klimat och miljö, Hälsa och välfärd, Demokrati och ett starkt samhälle, Digitalisering och Kompetensförsörjning arbetsliv.

Regeringen föreslår att klimatanpassning blir en av de största satsningarna för nationella forskningsprogram och att flera ändringar i högskolelagen genomförs. Regeringen vill även prioritera ökade basanslag till lärosäten, forskningsinfrastruktur och satsningar på forskningsinstitut som det statligt ägda institutet RISE.

– Svensk Sjöfart har efterfrågat ett tydliggörande av högskolans ansvar för samverkan och internationalisering, vilket är viktigt för att forskningen ska vara samhällsnyttig och spridas. Vi har även lyft vikten av högkvalitativ forskning som tillvaratar industrins och samhällets behov och kan leda till samhällsnyttiga och implementerbara resultat. För detta är samverkan mellan olika aktörer centralt, och det kräver både vilja, resurser och incitament och det är glädjande att se att regeringen prioriterar detta både i budget och lagtext, säger Suzanne Green som är ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor på Svensk Sjöfart.

Den pågående pandemin får stort genomslag i forsknings- och innovationspropositionen, inte bara när det kommer till satsningar inom hälsa och life sceince. Näringsminister Ibrahim Baylan lyfter vid presentationen av forskningspropositionen att Sverige satsar 3,4 procent av BNP på forskning och innovation, varav en stor del kommer från näringslivet. De kraftiga ekonomiska effekterna av pandemin gör att den privata finansieringen av forskningen riskerar att minska, vilket enligt Baylan motiverar en kraftfull statlig satsning på forskning. För att vidareutveckla och möjliggöra tester och demonstration i både privat och offentlig regi tillförs medel till bland andra innovationsmyndigheten Vinnova.

– Det är oerhört viktigt att det finns möjligheter att demonstrera och testa olika lösningar och resultat och det är glädjande att regeringen prioriterar testbäddar. Det finns lovande forskningsresultat där demonstrationer nu står högt på agendan, exempelvis utveckling av nya drivmedel, såsom ammoniak och vätgas, och det är på tiden att Sverige etablerar ett testområde för autonoma lösningar och smart sjöfart, säger Suzanne Green.

Svensk Sjöfart ser att flera viktiga områden lyser med sin frånvaro – bland annat transportforskning.

– Transportforskning i allmänhet och sjöfartsforskning i synnerhet har en viktig roll för svensk konkurrenskraft och för att vi ska ha möjlighet att nå de högt ställda hållbarhetsmålen. En kraftfull långsiktig satsning på sjöfartsforskning skulle kunna bli ett avstamp för den permanenta världsutställningen för fossilfritt transportsystem som infrastrukturministern vill skapa, men en sådan ambition saknas tyvärr. Samtidigt är sjöfarten en uppenbar möjliggörare inom flera av utmaningarna som propositionen lyfter. Jag hoppas att regeringen tar chansen att tydligt peka ut möjligheterna med sjöfartsforskning i myndigheternas regleringsbrev. Exempelvis skulle ett sjöfartsprogram med fokus på demonstration och innovation hos innovationsmyndigheten Vinnova ligga väl i linje med propositionen, säger Suzanne Green.

– Svenska rederier har en hög innovationskapacitet och stora hållbarhetsambitioner. Det syns inte minst genom de stora investeringar rederier görs i att exempelvis beforska och testa olika framdriftsmetoder och energibärare, med allt från vind till biobränslen och att tillvarata digitaliseringens möjligheter för bland annat minskad energiförbrukning och höjd säkerhet. Denna innovationsförmåga och framtidstro behöver mötas med kraftfulla satsningar. Regeringen har aviserat en kommande proposition inom energiforskningsområdet och där krävs nu att transporter prioriteras. Detta är inte en fråga som bara rör sjöfartens aktörer – en stark svensk sjöfart för framtiden är viktig för svensk industri, försvarsförmåga och konkurrenskraft. För att nå dit krävs forskning, innovation och utveckling inom sjöfartens område, säger Suzanne Green.

Läs mer. 

Publicerad: 2020-12-17