Svensk Sjöfart efterfrågar effektivare förslag för sjöfarten i Miljöpartiets klimatfärdplan

Miljöpartiet presenterade i veckan en Klimatfärdplan för hur de anser att Sverige ska kunna nå klimatmålen. Sjöfarten har identifierats som en viktig bransch för att uppnå klimat- och miljömål och flera av föreslagen rör just sjöfarten och möjlighet att utnyttja sjöfartens fulla potential.

Bland annat föreslås att de statliga farledsavgifterna ska differentieras utifrån två kriterier för att premiera de fartyg som har de lägsta utsläppen, samt utifrån antal stopp längs kusten eller inre vattenvägar. Miljöpartiet menar att nuvarande system skapar kommunala hamnavgifter med tröskeleffekter för rederier för att gå in i hamn då det idag inte är lönsamt för mindre last. Partiet vill också förbättra förutsättningarna för inlandssjöfarten genom förnyade klassificeringar och satsning på slussar.

Ytterligare förslag som påverkar sjöfarten handlar om en höjning och indexering av bensin och dieselskatter som Miljöpartiet hoppas ska bidra till en överflyttning av gods från väg till sjöfart och järnväg. Gällande forskning och innovation föreslås bland annat att Sverige ska främja etablerandet av testbäddar för klimatsmarta lösningar och innovationer i olika samhällssektorer.

– Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar höga ambitioner avseende miljö och klimat. Sjöfarten är, som Miljöpartiet konstaterar, en väldigt viktig parameter, för att nå det hållbara samhället. Men det viktigaste är inte att politiken övertrumfar varandra i en långsiktig ambition utan att man faktiskt engagerar sig i vad vi behöver göra här och nu för att nå målen. Ett mål utan en utstakad väg att gå är i praktiken ointressant, och politikens roll är att staka ut vägen, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

– Ambitionsnivån är det inget fel på, men den totala avsaknaden på konkreta förslag förutom att vi ska åka mer och snabbare tåg i södra Sverige och cykla mer i stan gör att Miljöpartiets klimatfärdplan inte är annat än rent floskel. Tåg, järnväg och cykel omnämns 92 gånger, fartyg och sjöfart 15 gånger och då endast i förbigående som alternativ till tåg på långa sträckor, samtidigt som 90% av Sveriges export/import idag går på köl. Det visar i bästa fall på bristande intresse om sjöfartens roll i samhället. Vi hade gärna sett förslag om en satsning på early-movers och investeringsstöd för dem som går före i utvecklingen inom sjöfarten. Det behöver satsas särskilt på sjöfartsforskning- och innovation, men det är minst lika viktigt att en satsning görs för att regler gällande sjöfart, klimat och miljö drivs på en internationell nivå för att inte riskera snedvriden konkurrenskraft. Här kan Sverige spela en stor roll i det internationella perspektivet, säger Fredrik Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart.

 

Publicerad: 2018-02-15