”Sjösäkerheten för pråmar måste öka”

Riksdagsledamoten Anders Hansson (M) har uppmärksammat frågan kring en fungerande sjösäkerhetstillsyn för pråmar och har frågat infrastrukturminister Thomas Eneroth om ministern avser att ta initiativ till en översyn av nuvarande tillsynssystem gällande sjösäkerhet på pråmar i enlighet med Statens haverikommissions, Transportstyrelsens och Kustbevakningens tidigare angivna rekommendationer. Riksdagsledamoten undrar även när i tid man kan räkna med att en översyn sker. Nu har infrastrukturministern besvarat frågan.

– Regeringen tog initiativ till en utredning som sedan genomfördes av Stockholms universitet. I promemorian ”Regelförenkling för sjöfarten” föreslår universitetet bl.a. att ett register för pråmar och flytande utrustning som används för sjöfart, men som inte utgör fartyg, ska införas i syfte att säkerställa en effektiv sjösäkerhetstillsyn. Promemorian har varit ute på remiss och beredning av den pågår, skriver Tomas Eneroth bland annat i sitt svar.

Även branschorganisationen Svensk Sjöfart har vid flera tillfällen påpekat problematiken, senast i en särskild skrivelse till departementet i januari 2020. Svensk Sjöfart menade bland annat att det råder oklarheter kring hanteringen av pråmar och att nuvarande situation leder till såväl sjösäkerhetsmässiga brister som att konkurrensvillkoren mellan olika aktörer snedvrids.

– Föreningen förutsatte därför att åtgärder skulle vidtas skyndsamt i syfte att säkerställa likvärdiga konkurrensvillkor mellan aktörerna, såväl som för att säkerställa att ingen skadas allvarligt eller omkommer till följd av en bristfällig reglering inom området, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

Anders Hermansson välkomnar Anders Hanssons fråga och hoppas att regeringen nu agerar skyndsamt för att öka säkerheten.

– Att Anders Hansson lyfter vikten av frågan är ytterst välkommet. Frågan kring pråmar har påtalats av flera myndigheter under en lång tid och det var den dåvarande alliansregeringen som tog initiativ till den utredning som infrastrukturministern hänvisar till, även om den slutliga promemorian överlämnades 2015 till Regeringskansliet. Det är dessvärre bara att konstatera att frågan har varit aktuell under lång tid. Det är djupt beklagligt att en relativt begränsad fråga som denna ska behöva hamna i långbänk, särskilt när det rör människors säkerhet. Dessutom slår det ju undan benen för seriösa aktörer i branschen som arbetar aktivt med kvalité och sjösäkerhetsfrågor och vi hoppas därför att angelägna frågor som denna ska prioriteras högre framgent, säger Anders Hermansson.

Publicerad: 2021-03-03