”Sjöfartsreform ett steg i rätt riktning”

Sverigedemokraterna Thomas Morell och Jimmy Ståhl skriver idag i Altinget debatt om att SD tillsammans med regeringen tillsätter en sjöfartsreform, något som Svensk Sjöfart är mycket positiva till.

– Vi har länge påpekat att det finns ett stort behov av en sjöfartsreform som stärker sjöfartens konkurrenskraft. Ett första steg i sjöfartsreformen handlar om att utreda tonnageskatten och stämpelskatten. Om man vill ha fler svenskflaggade fartyg måste svenska rederier ges motsvarande villkor som finns i våra grannländer. För att ta viktiga steg i den riktningen har branschen identifierat ett antal särskilt viktiga åtgärder, däribland en utvecklad tonnageskatt och ett återställande av nettomodellen. Genomförs dessa åtgärder är det en mycket bra start för att stärka förutsättningarna för svenska rederier och fler svenskflaggade fartyg; något som är nödvändigt för att Sverige ska fungera även i kris eller till och med krig. Det finns även andra åtgärder som behöver genomföras på både kort och lång sikt, däribland stärkta utbildningsmöjligheter för ombordpersonal, vi välkomnar därför en sjöfartsreform som bygger på konkurrenskraft och ser till helheten, säger Anders Hermansson, vd, Svensk Sjöfart.

Läs hela debattartikeln här.

Publicerad: 2023-09-20