”Viktigt att Maritima strategin får bred politisk förankring”

När den Maritima Strategin, under ledning av Mattias Rust, diskuterades på Näringsdepartementet den 26 juni inledde och avslutade infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Ministern menade att avsikten med den maritima strategin har framförallt varit att ta ett helhetsgrepp över området och inte ställa konkurrerande segment mot varandra.

– Vi har under mandatperioden skaffat oss en bättre kunskapsbas, inte minst genom regeringsuppdrag vi bland annat givit åt SCB. Det är viktigt att en strategi pekar ut en viljeinriktning och som i sjöfartens fall inte alltid är partipolitiskt kopplad. Det är därför viktigt att såväl en maritim strategi som den godsstrategi som offentliggörs 28 juni får en bred politisk förankring, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– Det är inte någon tvekan om att sjöfarten varit underutnyttjad, inte minst kustfarten. För att komma till rätta med detta behövs många åtgärder, bland annat möjligheten att funktionellt koppla den statliga infrastrukturen och hamnarna, som oftast har ett kommunalt ägande, närmre varandra. En annan viktig pusselbit är att säkerställa att den positiva trenden med inflaggningar ges möjlighet att fortsätta. En utveckling av tonnageskattesystemet skulle kunna vara en sådan viktig förutsättning, säger Tomas Eneroth.

Svensk Sjöfarts VD, Rikard Engström, deltog i paneldiskussionen på mötet och betonade att det är mycket bra att forskningsanslagen till transporter som är avsatta i den nationella planen ökade.

– Vi är glada över att sjöfartens behov har uppmärksammats i den nationella planen. Att en knapp procent av planens budget läggs på sjöfartssatsningar säger mycket om kostnadseffektiviteten i att använda sjöfarten i större utsträckning. Man bör använda sjöfarten när man kan och landinfrastrukturen när man måste för att vi ska nå målen, säger Rikard Engström.

– Det är också viktigt att vi har ett företagsklimat där man kan tjäna pengar på att gå i bräschen så att vi ska kunna fortsätta se en hög innovations- och implementationstakt i branschen. Sist men inte minst är det viktigt att fortsätta fokusera ett triple-helixtänk i utvecklingsprojekt, där stat, akademi och näringsliv samverkar och att det säkerställs att de nationella och internationella regelverken fungerar såväl som piskor som morötter. Det är avgörande att en strategi följs av handling för att bli mer än ord i en lång rad, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2018-06-27