Sjöfartens betydelse för Sverige lyftes under Rikskonferensen 2024

Sedan i söndags har Folk och Försvars årliga rikskonferens pågått i Sälen och intresset har varit mycket stort för temat som uppmärksammas, det vill säga hur både det militära och civila försvaret är grundpelarna för den gemensamma säkerheten och hur de samspelar. På schemat under tisdagens första block stod temat ”Ekonomiskt försvar: Flöden och kedjor” och bland talarna fanns Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson. Han lyfte sjöfartens betydelse för Sveriges beredskap och försörjningsförmåga, vikten av öppna, säkra och kontinuerliga handelsflöden men också vad som krävs för att den svenska handelsflottan ska växa – genom stärkta näringslivsförutsättningar för sjöfartsnäringen på hemmaplan.

Eftersom sjötransporter utgör ryggraden för den globala handeln och där vi i Sverige, som närmast liknar en ö-nation med vår långa kust, transporterar 90 procent av gods via havet, poängterades behovet att stärka sjöfartens näringslivsförutsättningar. Detta också inte minst i händelse av kris eller krig, då det är skarpt läge och vår försörjningstrygghet behöver säkras samtidigt som vi behöver tillse att vår exportindustri får relevanta komponenter för tillverkning som kan möjliggöra fortsatt produktion.

Anders Hermansson uppmärksammade den senaste tidens attacker mot fartyg i Röda Havet, och sedan tidigare i Adenviken, och den inskränkning i den fria navigering som ska gälla vilket får ett högt pris för alla inblandade, sjöanställda, rederier, och varuägare. Även torkan i Panamakanalen skapar osäkerhet för den globala handeln och för Sverige som är en så pass handelsberoende nation går inte betydelsen av öppna, säkra och kontinuerliga handelsflöden nog att understryka.

– För en så pass handelsberoende nation som Sverige borde det vara en självklarhet att aktivt bidra där vi kan, dels för att trygga vår egen handel och vårt välstånd men också för att värna handeln som sådan som instrument för att förhoppningsvis vända den utveckling vi befinner oss i nu för att skapa fred och säkerhet framåt, säger Anders Hermansson.

Han betonar vidare sjöfartens samhällskritiska roll och påpekar i likhet med många andra talare under konferensen att åtgärderna hastar.

– Försvarsberedningen konstaterade att Sveriges hamnar och sjöfart är av stor betydelse för totalförsvaret men också för försörjningen, inte bara av Sverige, utan hela östersjöregionen. Jag skulle säga att sjöfarten är ett samhällskritiskt transportsystem, det består av fartyg, det består av hamnar och landinfrastruktur, förbindelserna till och från flera olika hamnar i Sverige är kritiska inte bara för vår konkurrenskraft utan också för en redundant försörjning. Vi får heller inte glömma bort avgörande delar som är viktigt för funktionen, såsom varv eller svenska marintekniska företag, vilket kan vara avgörande för en resilient sjötransportsförmåga i orostider. För sjöfartens vidkommande känns det bra att staten faktiskt har upphandlat vissa fartygsresurser där svenska rederier tillhandahåller sådana, det har också inrättats en särskild sjöfartsskyddsgrupp där både näringen och myndigheter finns med. Det är bra förutsättningar särskilt med tanke på hur oroligt vi vet att till och med vårt närområde Östersjön är, säger Anders Hermansson.

Vidare i sitt anförande framhåller Anders Hermansson bristen på svenskflaggade fartyg måste åtgärdas och vikten av goda näringsvillkor för att säkra Sveriges beredskap och försörjningsförmåga framåt.

– Vi har idag färre än 100 svenska handelsfartyg under svensk flagg och det är dem vi kan lita på i händelse av höjd beredskap, att de finns där när de behövs. I jämförelse med andra länder så är det väldigt få fartyg, de flesta andra länder har betydligt fler. Vi måste också säkerställa att vi har fartyg för att reparera kritisk infrastruktur till havs om det skulle behövas. Flertalet länder har vidtagit åtgärder inom EU och även i andra länder för att säkerställa den här förmågan, detta naturligtvis av konkurrensskäl och också av beredskapsskäl, Sverige borde göra detsamma. Det första, enklaste och kanske viktigaste steget för att skapa en god beredskap är för oss inom sjöfarten och troligen också för flera andra näringar, att säkerställa långsiktigt förutsägbara och goda näringsvillkor. En god beredskap börjar helt enkelt med en god konkurrenskraft. Gör man det här finns det goda förutsättningar att faktiskt se till att man har de här sjötransporterna när man behöver dem, dessutom så finns det en viss fördel att det kan skapa både svenska jobb och arbetstillfällen framåt, säger Anders Hermansson.

Om temat för Rikskonferensen 2024 

Det övergripande temat för Rikskonferensen 2024 är centrerat kring svensk försvars- och säkerhetspolitisk identitet och vision. Genom Rikskonferensen 2024 vill Folk och Försvar understryka att både det militära och civila försvaret är grundpelarna för vår gemensamma säkerhet. Deras förenade utveckling och tillväxt är brådskande och en angelägenhet för hela folket.

Se hela anförandet på Folk och Försvars YouTube-kanal.

Publicerad: 2024-01-09