Sjöfarten vill mer – ansluter sig till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige

Sjöfarten liksom luftfarten föll tyvärr bort ur det klimatavtal som världens stater precis antagit i Paris vid COP 21. Svensk Sjöfart, liksom flera av våra systerorganisationer inom EU, känner en stor besvikelse över att regeringarna runt om i världen inte tog chansen att sätta ner foten runt transportsektorns klimatutmaning. Svensk Sjöfart vill mer och har därför anslutit sig till Regeringens initiativ ett Fossilfritt Sverige. Svensk rederinäring arbetar framgångsrikt med utveckling och implementering av åtgärder för ökad energieffektivitet, minskad miljöpåverkan och användandet av alternativa bränslen. Ökade utbildningsinsatser inom branschen är en viktig del i arbetet.  

– Vi har höga ambitioner, precis som regeringen, och därför är det självklart att vi stödjer initiativet ett Fossilfritt Sverige. Nu hoppas vi att regeringen kan stödja vår bransch i det fortsatta utvecklingsarbetet och omställningen mot en mer hållbar sjöfart, säger Pia Berglund, VD Svensk Sjöfart.

Föreningen Svensk Sjöfart antog redan 2009 EU:s strategi för de långsiktiga miljömålen om nollutsläpp inom sjötransporter. 

Pia Berglund pekar på betydelsen av att sjöfarten inkluderas och behandlas i Klimatfärdplan 2050, då sjöfarten är en del av lösningen för att kunna utveckla hållbara transporter, såväl nationellt som globalt.

– För att ha möjlighet att nå visionen krävs ett fortsatt kontinuerligt arbete och betydande insatser från näringen, tillsammans med ett utökat nationellt och internationellt stöd för forskning, innovation och implementering. Enbart nya tekniska forskningsrön eller innovationer kan dock inte ensamt leda till nollvisionen. För att nå dit krävs ett helhetsgrepp och bred samverkan, vilket vi hoppas uppnå genom vår medverkan i Fossilfritt Sverige.

Om initiativet Fossilfritt Sverige: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/fossilfritt-sverige/om-initiativet-fossilfritt-sverige/
 

Kontakt: Pia Berglund, VD, Svensk Sjöfart 070 750 5696 

Fredrik Larsson, Miljöansvarig, Svensk Sjöfart 070 754 3547