Sjöfarten kan växa

Det finns förutsättningar för att transportera mer gods med sjöfart i Sverige. Det konstaterar Sjöfartsverket som i samverkan med Trafikverket presenterat regeringsrapporten Analys av utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige*. Men sjöfarten har svårt att hävda sig i konkurrensen med väg och järnvägstrafiken.

En av de övergripande slutsatserna i rapporten är att det behövs omfattande strukturella åtgärder för att göra inlands- kust- och närsjöfart konkurrenskraftig. Transporttid, flexibilitet och frekvens är faktorer som i betydligt större utsträckning än förr påverkar transportköparens val, men framför allt är transportpriset direkt avgörande och där har sjöfarten svårt att konkurrera.

Att utreda vilka styrmedel som kan minska trösklarna vid etablering av nya transportupplägg och att hamnarna ser över sina prismodeller är några av rapportens förslag. För att få till en överflyttning av gods till sjöfarten föreslås en nationell samordnare som ska se till att både offentliga och privata aktörer jobbar mot samma mål.

Efterfrågan att frakta stora godsmängder mellan svenska hamnar är enligt rapporten begränsad till ett fåtal branscher som redan idag använder sjötransporter. Stor potential finns istället i närsjöfartslösningar baserade på slingor som knyter ihop svenska hamnar med andra europeiska hamnar. Transporter på inre vattenvägar kan vidare avlasta trafiken på vägarna och minska trängseln. Det gäller bland annat vid större byggprojekt runt och i storstäderna som till exempel i Mälardalen.

Rikard Engström, Svensk Sjöfart kommenterar:

Sällan visar ett regeringsuppdrag så entydigt på möjligheter men också hinder för att inlandssjöfarten ska kunna växa. Framförallt betonas att de ekonomiska aspekterna är avgörande för att ett modalt skifte ska komma till stånd. Detta har stöd i tidigare utredningar och forskning på området. Utredningen lyfter statens, hamnarnas och näringslivets viktiga roll, vilket Svensk Sjöfart instämmer i. Kostnaderna måste reduceras och effektiviteten ökas för att sjöfart ska vara ett realistiskt alternativ till väg och järnväg. Enligt utredningen krävs inte minst en översyn av statens avgifter för t ex farleder, lotsning och isbrytning.

Svensk Sjöfart välkomnar utredningens förslag att tillsätta en nationell samordnare som har till uppgift att koordinera myndigheter och övriga aktörer. Förslaget har tydliga likheter med andra länders former av ”promotion centers”. Det är viktigt att samordnaren får ett tydligt uppdrag att skapa goda förutsättningar i form av regler, avgifter, infrastruktur etc. När förutsättningarna finns på plats kommer efterfrågan från kunderna och utbudet från rederierna att möjliggöra effektiva, miljösmarta och resurssnåla transporter längs kuster och på inlandsfarleder.

Svensk Sjöfart ser fram emot beslut från regeringen och dess myndigheter som leder till ekonomiska förutsättningar för när-, inlands- och kustsjöfart. Ett första steg vore att backa från höjningarna av farledsavgifterna vars nivå nu hindrar den önskade affärsutvecklingen. Stärkt konkurrenskraft går via lägre, inte högre, avgifter.

*Sjöfartsverket fick i början av 2016 i uppdrag av regeringen att i nära samarbete med Trafikverket se över förutsättningarna för inlands- och kustsjöfart. I uppdraget ingår att föreslå konkreta åtgärder som ska stimulera och underlätta för nationella och internationella gods- och persontransporter att använda sjövägen mellan svenska hamnar och kajer/lastageplatser. Uppdraget har nu redovisats i form av en rapport.

Slutrapport – Analys av utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige

Sjöfartsverkets bakgrund och definitioner: Närmare 90 procent av alla varor och råvaror går via sjövägen till och från Sverige. Historiskt sett har sjöfarten även varit viktig för att flytta gods inom landet och var under stora delar av 1900-talet det dominerande trafikslaget. Men i takt med att järnvägs- och lastbilstrafiken utveckling så har sjöfarten fått allt svårare att konkurrera om det gods som transporteras inom Sverige.

Inlandssjöfart: sjöfart med IVV-certifierade fartyg inom IVV-områden. Fartyg anpassade för inlandssjöfart tillåts bara trafikera områden som definierats som inre vattenvägar. Kraven för IVV-fartyg är inte lika höga jämfört med havsgående fartyg.

Kustsjöfart: sjöfart mellan svenska hamnar med start- och målpunkt i Sverige.

Närsjöfart: sjöfart mellan svenska och europiska hamnar inom SECA-området. SECA är ett utsläppskontrollområde för svavel som geografiskt omfattar områdena Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen.