”Sjöfarten bör ges incitament att avlasta järnvägen”

Trafikanalys har publicerat en ny rapport om hur överförflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart kan främjas. Rapporten är ett regeringsuppdrag och fokuserar bland annat på ekonomiska styrmedel som ekobonus.

Enligt rapporten är omlastningskostnaderna betydligt större för järnväg och sjöfart jämfört med sjöfart, vilket är en faktor till att överförflyttning inte äger rum, och Trafikanalys föreslår i rapporten att sjöfartens ekobonussystem bör breddas för att stimulera intermodala transportlösningar, något som medför både möjligheter och utmaningar.

– Som Svensk Sjöfart förde fram vid införandet av ekobonus så hade det varit bättre om stödet kunde lämnas till transportköparen istället för till rederiet. Problemet är dock att EU-kommissionen inte godkänner ett sådant upplägg. Ett problem med ekobonus är att systemet i väldigt stor utsträckning bygger på hypoteser om hur marknaden kommer att utvecklas och vilka volymer som kan attraheras. Inget fel i det men det blir mer av en bedömningssport än faktabaserat vilket kan gynna den aktör som ”vågar ta ut svängarna”. Trafikanalys förslag till breddning är dock väl underbyggt och välkommet. Om perspektivet kring om sjöfarten kan avlasta järnvägen fanns med skulle det vara mycket bra då det skulle kunna vara en viktig nyckelfaktor. Det är också viktigt att man inte bara fokuserar vikten på godset utan också har med, som i nuvarande ekobonus, en schablon för lättare transporter inte minst eftersom man också vill få bort tomdragningar från vägen, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Något som saknas rapporten är enligt Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström en analys om hur sjöfarten kan avlasta järnvägen.

– Trafikanalys missar kanske den viktigaste poängen när det gäller systemperspektivet. Rapporten analyserar i dagsläget bara överförflyttning från väg till sjöfart och från väg till järnväg. I verkligheten är det dock så att i en överförflyttning från väg till sjöfart kommer järnvägen i mitten. Sjöfarten bör därför ges incitament att avlasta järnvägen. Det gods som transporteras på järnvägen är oftast av sådant slag att det med fördel kan transporteras med sjöfart. Om så sker får vi ledig kapacitet på järnvägen, vilket möjliggör ökad förflyttning av gods från väg till järnväg. Exempelvis identifierar Trafikverket i Kapacitetsutredningens godsspecifika rapport att 10-30 procent av det gods som transporteras med järnväg har potential att flyttas över till sjöfart, säger Rikard Engström.

 

Bild: Erik Thun AB

Publicerad: 2019-03-11