Sjöfarten är ett miljösmart transportalternativ

Med anledning av missvisande och felaktiga uppgifter som cirkulerat i media gällande sjöfartens miljöpåverkan önskar föreningen Svensk Sjöfart bemöta och göra vissa klargöranden. Främst av det skälet att sjöfarten just nu gör den största energiomställningen i sjöfartens historia och innovationskraften är enorm.

Studien från Lunds Tekniska Högskola har baserats på gammal data något som media helt missat. Sedan den 1 januari 2015 skärptes kraven på svavelinnehåll i bränsle i Östersjön och Nordsjön. Sjöfarten har därmed tagit ett unikt steg i vår region för att förbättra miljö och hälsa. Därutöver har många svenska rederier gått längre än vad reglerna kräver och har i flera fall gått över till alternativa bränslen såsom flytande naturgas (LNG) och metanol och därigenom reducerat luftemissionerna ytterligare.

Sverige och svensk sjöfart leder utvecklingen inom många områden för att reducera miljöpåverkan, till exempel med giftfria bottenfärger och användandet av katalysatorer som reducerar kväveoxidutsläppen med mer än 95 procent. Dessutom ligger svenska redare i absoluta framkant när det gäller att utveckla och prova olika alternativa bränslen samt att bygga infrastruktur för detta. Svenska rederier har historiskt haft en mycket hög innovationsförmåga som väsentligt bidragit till utveckling av nya sjötransportsystem och fartygssystem.

En ny avgiftsmodell för farledsavgiften planeras och väntas träda ikraft den 1 januari 2017. Sjöfartsverket föreslår att en differentiering av avgifterna ska införas för att styra sjöfarten mot att ta mer miljöhänsyn, däribland toalettavfallet till sjöss. Det är något som vi på Svensk Sjöfart välkomnar.

Sjöfarten lösningen på samhällets miljöutmaningar!

Kontakt:

Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart, 0707 50 56 96

Christina Palmén, miljöfrågor Svensk Sjöfart, 0707 34 75 66

Fredrik Larsson, miljöfrågor Svensk Sjöfart, 0707 54 35 47