Seminarium om Industrirådets inspel till regeringens godsstrategi

Idag presenterade Industrirådet, Industrirådet består av fack och arbetsgivare inom industrin, sitt inspel till regeringens godsstrategi. Seminariet som arrangeras av riksdagsledamöterna Jasenko Omanovic (S) och Anders Åkesson (C) var mycket välbesökt.

Föreningen Svensk Sjöfart deltog genom VD Rikard Engström som också var en av dem som ombetts ge sin syn på inspelet.

– Inspelet stämmer i mångt och mycket väl överens med Svensk Sjöfarts tankar om vad en godsstrategi bör innehålla och fokusera på. Det är viktigt att en sådan strategi är trafikslagsövergripande men man måste också förstå att gods- och persontransportsystemet i väldigt hög utsträckning sammanfaller på gott och ont. Inspelet tar upp flera för sjöfarten och transportsystemet mycket viktiga aspekter där man såväl vill se fjärrlotsningsmöjligheter, statlig finansiering av isbrytare och isbrytning och bara låter Sjöfartsverket ta ut avgifter för farledsavgifter som täcker marginalkostnaden – allt därutöver ska anslagsfinansieras, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

– Det är tydligt att sjöfarten är en underutnyttjad resurs som, relativt sett, bara i mycket liten utsträckning stimuleras av infrastruktursatsningarna som görs i en nationell plan för transportsystemet. Därför är det viktigt att sjöfartens möjligheter tillgodoses i stor utsträckning i regeringens planerade godsstrategi, säger Rikard Engström.

 

Länk till rapporten: https://www.industriradet.se/wp-content/uploads/industriradets-inspel-till-godsstrategin.pdf

Läs Svensk Sjöfarts inspel

Publicerad: 2018-04-12