Satsningar på sjöfart i regeringens budget

I årets budgetproposition återfinns flera satsningar på sjöfarten. Framförallt är det ökade medel till Sjöfartsverket som allokerats.

Sjöfartsverket erhåller exempelvis under 2022 en anslagsförstärkning om sammanlagt drygt 220 miljoner kronor. Vidare tillförs Sjöfartsverket 45 miljoner kronor under perioden 2022-24, samt därefter 6 miljoner kronor årligen för klimatomställning av sin fartygsflotta. Myndigheten får även 300 miljoner kronor per år från och med 2023 som en klimatkompensation och som stärker Sjöfartsverkets ekonomi.

– Satsningarna på sjöfarten är något vi välkomnar och dessa är bra för sjöfartens framtid. Dock är det fortfarande oklart vad som händer med anslagsförstärkningen efter 2022. Behoven av medel för att förhindra att sådant som bör finansieras över anslag inte ska tas från farledsavgiften kvarstår även efter 2022 och vi efterfrågar en ökad långsiktighet för sjöfarten, säger Anders Hermansson, vice VD på Svensk Sjöfart.

I budgetpropositionen godkänner regeringen även Sjöfartsverkets investeringsplan och förslag till låneram. Planen inkluderar även vissa investeringar i isbrytare och regeringen inför även en möjlighet att använda medel från anslaget för nationell infrastruktur för att finansiera en investering i nya isbrytare.

– Detta innebär att regeringen ger positiva signaler avseende investeringar i nya isbrytare, men klara besked saknas gällande finansieringen. Det är såklart positivt att regeringen öppnar för möjligheten att finansiera isbrytarna via den nationella planen, men att det inte är tydligt uttalat skapar en viss oro. Beslut om den nationella planen förväntas under våren och samtidigt var isbrytarfrågan inte en fråga som regeringen hade med i uppdraget till Trafikverket att belysa i det uppdrag som lämnats till myndigheten om att föreslå och prioritera objekt till planen. Vi förväntar oss att regeringen senast samband med beslut om nationell plan kommer med konkreta besked om finansieringen av en ytterst välbehövlig finansiering och drift av nya isbrytare, , säger Anders Hermansson.

Förutom ökade medel till Sjöfartsverket, tilldelar regeringen även 100 miljoner kronor under 2022 för en breddad och förlängd ekobonus. Stödet riktas bland annat till sjötransporter, järnvägstransporter och intermodala transportupplägg och avser att påskynda effektiviseringen vid omlastning av gods och stimulera nya transportlösningar.

– Det är glädjande att dessa satsningar görs och det är något som Trafikanalys föreslagit för att möjliggöra en ökad överflyttning av transporter från väg till sjöfart. För att stärka den svenska sjöfarten ytterligare har vi dock identifierat att det behövs riktade insatser för just den svenska sjöfarten. Det kan exempelvis handla om att återställa nettomodellen och införa en utökad tonnageskatt. Förbättringar för den svenska sjöfarten är angeläget utifrån flera olika perspektiv, bland annat försörjningsberedskapsperspektiv, vilket inte minst tiden under coronapandemin visat oss.  Med tanke på regeringens höga ambitioner ser vi fram emot att de åtgärder som branschen föreslagit också genomförs inom kort, säger Anders Hermansson.

Fakta sjöfart i budgetpropositionen:

Sjöfartsverket. Sjöfartsverket erhåller under 2022 en anslagsförstärkning om sammanlagt drygt 220 miljoner kronor fördelat på anslagen 7:3 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål samt anslag 1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur. Åtgärd ligger i linje med Sjöfartsverkets äskande på aktuella anslag för att hantera det faktum att den andelen av kostnaderna för bl.a. sjöräddningen som staten svarar för minskat över tid. I och med att medlen tillförs enbart under 2022 är det oklart behoven som kvarstår även framgent ska finansieras. Vidare tillförs Sjöfartsverket 45 miljoner kronor under perioden 2022-24, samt därefter 6 miljoner kronor årligen för klimatomställning av sin fartygsflotta. Vidare tillförs verket 300 miljoner kronor per år från och med 2023 som en klimatkompensation och som stärker Sjöfartsverkets ekonomi.

Vidare godkänner regeringen Sjöfartsverkets investeringsplan och förslag till låneram. Planen inkluderar vissa investeringar i isbrytare, som torde möjliggöra för verket att gå vidare med upphandling av nya isbrytare. Regeringen utvidgar även ändamålet för anslag 1:1 utveckling av statens transportinfrastruktur (dvs det anslag varifrån den nationella planen finansieras) till att även om fatta investeringar i isbrytarflottan. I sammanhanget kan det således konstateras att regeringen säger att nya isbrytare behövs och ger Sjöfartsverket klartecken att gå vidare- däremot saknas alltjämt besked vad avser finansieringen. Positivt i sammanhanget är att regeringen öppnar för möjligheten att finansiera isbrytarna via den nationella planen. Beslut om planen förväntas under våren- samtidigt utgjorde isbrytarna inte en fråga som regeringen ombad Trafikverket att belysa i det uppdrag som lämnats till myndigheten att föreslå och prioritera objekt till planen.

Transportstyrelsen. Inga särskilda förstärkningar för yrkessjöfart, men viss finansiering tillförs Sjö- och luftfartsavdelningen för nya uppgifter.

Klimat och Miljöåtgärder. För att ytterligare främja överflyttningen av gods till järnväg och sjöfart och underlätta för intermodala godstransporter, föreslår regeringen införandet av en breddad och förlängd ekobonus. Stödet riktas bl.a. till sjötransporter, järnvägstransporter och intermodala transportupplägg och avser att påskynda effektiviseringen vid omlastning av gods och stimulera till nya transportlösningar. För detta ändamål föreslår regeringen att anslaget ökas med 100 miljoner kronor 2022.

Biogas. Ett biogasstöd om 500 miljoner, respektive 700 miljoner för 2022 respektive 2023 föreslås i syfte att främja produktion. En särskild satsning för ett kompetenslyft om 500 miljoner kronor årligen kopplat till utbildningsåtgärder kopplade till klimatomställningen. Satsningar finns också kopplade elektrifiering under flera anslag i budgeten- bl.a. inom ramen för klimatklivet.

Gröna kreditgarantier. Regeringen föreslår en utökad garanti för att möjliggöra för riksgälden att möta efterfrågan på  gröna kreditgarantier från näringslivet.

WMU. Slutligen förstärker regeringen det svenska bidraget till Världssjöfartsuniversitetet i Malmö med ytterligare 1,8 miljoner kronor per år.

Publicerad: 2021-09-20