Riksdagsledamöternas förslag för framtidens sjöfart

Under Riksdagens allmänna motionstid, då riksdagsledamöterna har möjlighet att ge förslag inom alla ämnen, inkom totalt 53 motioner som på något sätt berörde sjöfarten. Återkommande ämnen är bland annat införandet av sjöfartsråd, miljödifferentiering av Sjöfartsverkets avgiftssystem, inlandssjöfart och sammanslagning av Sjöfartsverket, Trafikverket och Luftfartsverket, samt utvidgning av tonnageskattesystemet.

– Det är mycket glädjande att riksdagsledamöterna lyfter alla dessa viktiga sjöfartsfrågor. För oss är frågan om tonnageskatt exempelvis mycket betydelsefull och vi hoppas att systemet kan utökas för att inkludera fler aktörer, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Sjöfartsråd – en möjlig väg framåt

Frågan om ett sjöfartsråd med uppgift att arbeta fram långsiktig strategi lyfts av både Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna, något som är helt i linje med tidigare förslag från Blå Tillväxt. Janine Alm Ericsson (MP) och Emma Berginger (MP) menar att en sjöfartsstrategi är nödvändig för att exempelvis nå Sveriges mål om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, men också för att säkerställa fungerande sjötransporter, se sjöfartens betydelse för den svenska samhällsekonomins konkurrenskraft samt för frågor om säkerhet i ett brett perspektiv.

– Att införa ett sjöfartsråd är något vi håller med om och går helt i linje med de förslag som Blå Tillväxt tidigare gett. Genom att bygga upp ett partsöverskridande sjöfartsråd kan politiska beslut både fattas och förankras effektivare, vilket bidrar till långsiktig stabilitet och större tydlighet. Det är vad den svenska sjöfarten behöver för att kunna växa och stärka hela den maritima näringens konkurrenskraft utifrån den svenska modellen, säger Rikard Engström.

Satsningar på tonnageskatt och inlandssjöfart efterfrågas

Från Moderaterna föreslås bland annat att en utredning ska genomföras om förhandsbesked om sjöfartsstöd kan ges. Man föreslår också att en uppföljning av tonnageskatten görs samt att en miljödifferentiering av farledsavgifterna ses över, något som även Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår. Cecilia Widegren (M) skriver i sin motion att konkurrenskraften för Vänerhamnar och för Vänersjöfarten bör stärkas ytterligare och hon är inte ensam om att vilja se satsningar på inlandssjöfarten. Även Liberalerna vill i sin motion om infrastruktur se ökade satsningar på inre vattenvägar.

Sverigedemokraternas motion gällande sjöfart ger ett helhetsförslag för konkurrenskraftig svensk sjöfart. Bland annat föreslås att en sjöfartsmiljard inför, att farledsavgifterna tas bort och att fler fartyg ges möjlighet att omfattas av tonnageskatten. Förändringar i tonnageskattesystemet efterfrågas också av Hampus Hagman (KD) som vill att systemet förenklas så den tid som ett fartyg ska ingå i systemet (idag 10 år) förkortas samt att kravet på att fartyg måste segla bortom Sverige mer än en fjärdedel av tiden ses över för att underlätta för kustsjöfarten.

-Den maritima näringen omsätter varje år 160 miljarder kronor och står för ungefär 2,2 procent av den totala nettoomsättningen i Sveriges näringsliv. 80 procent av alla varor till och från Sverige transporteras sjövägen. Satsningar på inlandssjöfart och tonnageskatt är centrala delar för att den svenska sjöfarten ska kunna växa ytterligare, säger Rikard Engström.

Sjöfartsverkets vara eller icke vara

Centerpartiets Helena Lindahl och Per Åsling föreslår att en utredning tillsätts som utreder hur svensk sjöfart kan organiseras på ett mer optimalt sätt och pekar bland annat på utmaningar med att sjöfartsfrågan ligger hos tre olika myndigheter. Även Kristdemokraternas Hampus Hagman föreslår att frågan om sammanslagning av Trafikverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket utreds.

-Att frågan om en sammanslagning utreds är något vi gärna ser och där vi säkert kan se både för- och nackdelar. Det centrala är att Sjöfartsverket får tillräckligt med anslag för att uppfylla de transportpolitiska målen – något som inte verkar vara fallet i dagsläget då myndigheten planerar för ytterligare kostnadshöjningar till handelssjöfarten, säger Rikard Engström.

Strategiska hamnar

Hamnarna är också i fokus för flera av riksdagsledamöternas förslag. Socialdemokraterna presenterar exempelvis två motioner på ämnet, ”Strategiska hamnar” och ”Statliga insatser för infrastruktur kring hamnar av nationellt intresse”. Motionerna föreslår bland annat att staten tar ett ökat ansvar för planering av investeringarna gällande hamnar och utser strategiska hamnar. Moderaternas Lars Hjälmered föreslår att ytterligare insatser görs för att stärka Göteborgs Hamn.

Sammanställning sjöfartsmotioner

Moderaterna

 • Sjöfarten på Vänern – Motion 2018/19:898 av Cecilia Widegren (M)
 • Tillsätta ett sjöfartsråd – Motion 2018/19:1038 av Boriana Åberg (M)
 • Transporter för jobb och tillväxt – Motion 2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
 • Klimatpolitik för hoppfulla – Motion 2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
 • Levande hav och vattendrag – Motion 2018/19:2885 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
 • Sverige ska hålla ihop – reformer för ökad tillväxt och ett återupprättat samhällskontrakt -Motion 2018/19:2934 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)
 • Infrastruktur i Skåne – Motion 2018/19:1216 av Tobias Billström m.fl. (M)
 • Lotsplikt – Motion 2018/19:1756 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
 • Utveckla och stärk Göteborgs hamn – Motion 2018/19:1544 av Lars Hjälmered (M)
 • Kilometerskatt – Motion 2018/19:2151 av Betty Malmberg (M)

 

Liberalerna

 • Liberal infrastruktur för en hållbar framtid. Motion 2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L)
 • Utgiftsområde 22 Kommunikationer – Motion 2018/19:2954 av Helena Gellerman m.fl. (L)

 

Kristdemokraterna

 • Utgiftsområde 22 Kommunikationer – Motion 2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)
 • Förenklade möjligheter att bedriva kustnära sjöfartsverksamhet – Motion 2018/19:273 av Hampus Hagman (KD)
 • Ett samlat ansvar för alla transportslag – Motion 2018/19:274 av Hampus Hagman (KD)
 • Inrätta ett sjöfartsråd – Motion 2018/19:943 av Hampus Hagman (KD)

 

Centerpartiet

 • Översyn av den svenska sjöfarten – Motion 2018/19:2556 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C)
 • Centerpartiets budgetmotion 2019
 • En hållbar infrastruktur för hela landet – Motion 2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C)

 

Alliansen

 • Med anledning av skr. 2017/18:278 Nationell planering för transportinfrastrukturen 2018-2029. Motion 2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD, L)

 

Socialdemokraterna

 • Isbrytning i Vänern – Motion 2018/19:1769 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
 • Uppdrag till Sjöfartsverket – Motion 2018/19:2200 av Pia Nilsson (S)
 • Statliga insatser för infrastruktur kring hamnar av nationellt intresse – Motion 2018/19:2195 av Marianne Pettersson och Per-Arne Håkansson (båda S)
 • Strategiska hamnar – Motion 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
 • Västsvensk infrastruktur – Motion 2018/19:2123 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
 • Förbättra miljöarbetet i och kring Östersjön – Motion 2018/19:698 av Heléne Björklund (S)
 • Stärkt miljöskydd för Arktis – Motion 2018/19:1320 av Aylin Fazelian och Emilia Töyrä (båda S)
 • Infrastruktursatsningar i Blekinge – Motion 2018/19:2110 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S)

 

Vänsterpartiet

 • Klimaträttvisa – Motion 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
 • Med anledning av skr. 2017/18:278 Nationell planering för transportinfrastrukturen 2018-2029 – Motion 2018/19:20 av Jens Holm m.fl. (V)

 

Miljöpartiet

 • En hållbar sjöfart för framtiden – Motion 2018/19:2754 av Janine Alm Ericson och Emma Berginger (båda MP)
 • Effektiv styrning mot klimatmålen – Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Sverigedemokraterna

 • En konkurrenskraftig svensk sjöfart – Motion 2018/19:1122 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
 • Utgiftsområde 22 Kommunikationer – Motion 2018/19:2368 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
 • Säkra Göta älv-dalen – Motion 2018/19:2969 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD)
 • med anledning av skr. 2017/18:278 Nationell planering för transportinfrastrukturen 2018-2029 – Motion 2018/19:27 av Jimmy Ståhl och Thomas Morell (båda SD)

Publicerad: 2018-12-03