Riksdagsledamot frågar om farledsavgifter och framtiden för Sjöfartsverket

Riksdagsledamoten Anders Hansson (M) skriver till infrastrukturminister Tomas Eneroth och önskar svar på tre frågor; dels vilka konkreta initiativ som man önskar vidta för att säkerställa isbrytarkompetensen inom svensk sjöfart framöver, dels om åtgärder gällande farleds- och lotsavgifter och även om framtiden för Sjöfartsverket.

– Vi välkomnar att Moderaterna fokuserar på dessa centrala frågor för sjöfarten och svensk industris konkurrenskraft och hoppas att de tre skriftliga frågorna som Anders Hansson ställer även kommer att återspeglas i deras kommande partiprogram. Precis som Anders Hansson påpekar är det mycket viktigt att svensk sjöfarts konkurrenskraft säkerställs och att de stora utmaningar vi står inför, såsom höjda avgifter, åtgärdas skyndsamt, säger Anders Hermansson, vice VD, Svensk Sjöfart.

 

Läs de skriftliga frågorna här:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/framtiden-for-sjofartsverket_H710337

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/farleds–och-lotsavgifter_H710336

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/behovet-av-nya-isbrytare_H710335

Publicerad: 2020-02-17