Riksdagen beslutar om tillkännagivande gällande tonnageskatten

Riksdagen har tillkännagett för regeringen att tonnageskatten bör ses över i syfte att bland annat utveckla den kustnära sjöfarten och systemet med tonnagebeskattning. Parterna i Blå Tillväxt (Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen) har länge poängterat vikten av att tonnageskattesystemet utvecklas och välkomnar beskedet.

– Att utveckla tonnageskatten är helt nödvändigt för att få fler svenskflaggade fartyg. Vi är övertygade om att en stark svensk sjöfartssektor är bra för hela Sverige och att ett fungerande tonnageskattesystem bidrar till fler svenskflaggade fartyg och därmed att stärka Sveriges konkurrenskraft och tillväxt. Inom Blå Tillväxt har vi identifierat att det är viktigt att även fartyg som är utsatta för internationell konkurrens och bedriver trafik på Sverige ska kunna ingå i systemet. Det finns även andra justeringar som skulle behöva göras, exempelvis gällande verksamhetsområden, fartygsstorlek och hantering av obeskattade reserver. Riksdagens beslut är mycket glädjande och det är vår förhoppning att detta hanteras med snabbhet så att fler rederier och fartyg kan använda sig av systemet, säger Anders Hermansson, VD Svensk Sjöfart.

Sedan 2017 har antalet svenskflaggade fartyg ökat från 89 fartyg till 103 fartyg*. Parterna i Blå Tillväxt bedömer dock att denna siffra skulle kunna bli betydligt högre om bland annat tonnageskatten utvecklas.

– Hela 90 procent av Sveriges import och export sker sjövägen och fler svenskflaggade fartyg behövs för att exempelvis säkerställa Sveriges försörjningsberedskap. Tonnageskatten är en nyckel i att detta sker och det är hög tid att man går från ord till handling och inte bara föreslår åtgärder, utan även genomför dem, säger Oscar Lindgren, VD Sjöbefälsföreningen.

– Att svenskflaggade fartyg finns är helt nödvändigt för att säkerställa landets sjöfartskompetens. Tonnageskatten är en nyckel i detta och om systemet nu utvecklas så att fler kan ingå så hoppas vi att det leder till att fler rederier och fartyg blir svenskflaggade. Om regelverket exempelvis harmoniseras så att sjöinkomst, sjöfartsstöd och tonnagebeskattning får samma bedömningsgrunder har vi ganska snart en bra grund att stå på, säger Mikael Lindmark, kassör och ombudsman Seko Sjöfolk.

*Siffrorna avser de fartyg som är stödberättigade.

Publicerad: 2022-05-04