Regeringens klimatpolitik – sjöfarten kan bidra till måluppfyllnad

I dagarna efter klimatmötet COP25 i Madrid, som inte blev den framgång man hoppats på, presenterade regeringen en klimatpolitisk handlingsplan. Avsikten är att klimatfrågorna ska integreras på ett tydligare sätt inom alla relevanta politikområden. Propositionen innehåller 132 åtgärder och avser att ta ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska. Propositionen kommer att offentliggöras när den lämnats över till riksdagen. Vilka de 132 punkterna framgår dock av det fakta-pm som finns tillgängligt.

Två punkter direkt rör sjöfarten, dessa är:

  • Miljömålsberedningen ska få i uppdrag att bereda möjligheten för etappmål även för sjöfarten
  • På motsvarande sätt som det har utretts för flyget ska det även analyseras hur sjöfarten kan ställa om för att minska växthusgasutsläppen.

Indirekt påverkas sjöfarten av flera andra punkter bland annat rörande andra trafikslag, biobränslen och elektrifiering. Ytterligare ett område som pekas ut är att ”Staten ska vara föregångare i att minska växthusgasutsläppen från transporter” vilket förstås ka vara positivt för sjöfarten som i regel har låg miljö- och klimatpåverkan per tonkm eller passagerarkm räknat.

– Det är glädjande att regeringen ökar ambitionen inom klimatområdet. Vi ser inte minst utifrån den färdplanen för fossilfri konkurrenskraft inom sjöfarten som Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar och Skärgårdsredarna överlämnade till miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan att staten har flera hemläxor göra. Vi hoppas nu att detta kan betraktas som ett startskott för ett sådant engagemang. Sjöfarten har definitivt utmaningar utifrån klimatområdet men det är viktigt att Sverige skapar förutsättningar för att svensk sjöfart, som ligger i framkant internationellt sett, kan utvecklas vidare så att potentialen tas tillvara säger Fredrik Larsson, miljö- och klimatansvarig, Svensk Sjöfart.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Publicerad: 2019-12-19