Regeringens förslag – förläng krav på id-kontroller till sjöss

Under våren 2022 började den tillfälliga förordningen, som gör det obligatoriskt för rederier att kontrollera id-handlingar på samtliga passagerare, att gälla. Sedan införandet har förordningen förlängts i flera omgångar. Regeringen har nu lämnat ytterligare förslag om att förlänga ordningen till den 31 december 2023, trots sjöfartsbranschens tidigare kritik. Svensk Sjöfart har i ett remissvar påpekat att det inte det finns skäl att förlänga ändringen i fartygssäkerhetsförordningen och hoppas nu att synpunkterna beaktas i syfte att undvika ytterligare onödiga kostnader för rederierna.

– Vi har i ett remissvar skrivit att de nu aktuella ändringarna enligt vår bedömning inte kan motiveras av sjösäkerhetsskäl. Såvitt Svensk Sjöfart känner till har det varken i nuläget eller före den tillfälliga ändringen infördes i fartygssäkerhetsförordningen påvisats brister när det gäller de passagerarlistor som upprättas innan avfärd, säger Christina Palmén, ansvarig för sjösäkerhets- och miljöfrågor på Svensk Sjöfart.

Registreringskravet som följer av ett särskilt EU direktiv infördes 1998 i syfte att säkerställa att det vid internationella resor över 20 nautiska mil finns uppgifter om vilka som befinner sig ombord på fartyget i händelse av att en olycka inträffar. Kravet ska enligt EU direktivet genomföras på ett sådant sätt att resenärernas personliga integritet värnas och de administrativa bördorna för rederierna så långt möjligt minimeras.

– Åtgärden med obligatoriska id-kontroller har inneburit betydande merkostnader för rederierna. För flera rederier handlar det om mångmiljonbelopp till följd av att man tvingats hyra in ordningsvakter eller låta den egna personalen arbeta extra timmar för att kunna genomföra kravet. I flera fall har beslutet om obligatoriska id-kontroller dessutom inneburit att rederierna tvingats till andra anpassningsåtgärder. Om regeringen bedömer att det föreligger behov av en förstärkt gränskontroll torde åtgärden att kontrollera id-handling för gränskontrolländamål vara en myndighetsuppgift som åligger polisiära myndigheter. Privata aktörer har varken befogenheter eller kompetens att göra det, säger Christina Palmén.

Svensk Sjöfart avstyrker den föreslagna förlängningen.

Om regeringens förslag godkänns kommer obligatorisk id-kontroll ombord att förlängas till och med den 31 december 2023, och gäller som tidigare för resor till Sverige.

Läs hela Svensk Sjöfarts remissvar här.

Publicerad: 2023-06-02