Regeringen utreder miljöstyrningen av Sjöfartsverkets nya farledsavgifter

Regeringen beslutade den 13 april att ge Trafikanalys i uppdrag att göra en miljökonsekvensanalys av Sjöfartsverkets föreslagna ändringar i farledsavgifterna. Utredningen ska komma med förslag på justeringar för att nå bättre miljö- och klimatnytta samt underlätta målet att flytta långväga lastbilstransporter till sjöfart. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juli 2017.

– Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För det krävs att vi gemensamt arbetar aktivt för att minska utsläppen. En del i arbetet är att transporter måste användas på ett smartare och mer effektivt sätt, till exempel att flytta gods från väg till järnväg och sjöfart, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Stödjer du vår kamp för mer rättvisande farledsavgifter? Glöm då inte att skriva under vårt Hamn- och Sjöfartsupprop. https://www.sweship.se/nyhet/sjofarts-och-hamnuppropet-2017/

 

Hela pressmeddelandet från Näringsdepartementet finns att läsa via länken: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/04/trafikanalys-far-i-uppdrag-att-gora-en-miljokonsekvensanalys-av-farledsavgiften/