Regeringen aviserar genombrott i frågan om enklare fartygsregistrering

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag åt Transportstyrelsen, Skatteverket och Delegationen för sjöfartsstöd vid Trafikverket att utreda förutsättningarna för ett sammanhållet förfarande vid fartygsregistrering. Syftet är att erbjuda en enklare modell för fartygsregistrering som kräver att man endast ska behöva vända sig till en myndighet, webbplattform eller liknande. Arbetet förväntas leda till sänkta kostnader för företagen när samma uppgifter inte längre behöver lämnas till flera myndigheter. Vid inflaggning av fartyg till Sverige kan det vara angeläget att parallellt behandla en ansökan om fartygsstöd. Myndigheterna kan i denna del se över om det finns förutsättningar att samordna ansökningsförfarandet mellan de aktuella myndigheterna eller på annat sätt underlätta för dem som ansöker.

Transportstyrelsen har det sammanhållande ansvaret för uppdraget som ska redovisas senast den 28 oktober 2016.

Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart kommenterar:

”Regeringens ambition att underlätta förutsättningarna för registrering i fartygsregistret är en viktig åtgärd för öka det svenska fartygsregistrets attraktionskraft. Alla förenklingar och förbättringar kommer att göra stor skillnad för våra medlemmar. ”

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fartyg/Inflaggning/