”Omställningsstödets utformning skapar konkurrenssnedvridning”

Riksdagsledamoten Boriana Åberg (M) har ställt en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson (S) om regeringens omställningsstöd som i dagsläget inte kan tas emot av flera rederier på grund av dess utformning och därmed skapar en konkurrenssnedvridning.

– Tanken bakom utformningen av stödet har varit att det så långt som möjligt ska vara neutralt med hänsyn till om verksamheten organiserats i en enda juridisk person eller i flera olika bolag i en koncern. Dock riskerar, med nuvarande utformning av regelverket, koncerner som har valt att lägga servicefunktioner i särskilda bolag i koncernen att uteslutas från möjligheten att erhålla omställningsstöd om omsättningstappet och de fasta kostnaderna hamnar i olika bolag. Bolag som däremot bedriver hela sin verksamhet inklusive servicefunktioner i ett bolag, med i övrigt samma förutsättningar, blir stödberättigade. Detta skapar en konkurrenssnedvridning som strider mot den uttalade målsättningen att stödet skall vara neutralt i förhållande till hur verksamheten är organiserad, skriver Boriana Åberg bland annat i sin fråga till Magdalena Andersson.

Även Svensk Sjöfart ser stora problem med omställningsstödets utformning och hoppas att regeringen ändrar i stödets utformning så att det blir neutralt i förhållande till organisationsform.

– Detta är en viktig fråga och många företag, inklusive rederier, har ofta verksamheten organiserad på ett sådant sätt att tillgångar som fastigheter och fartyg ägs i ett särskilt bolag inom en koncern. Med nuvarande regelverk kan dessa företag inte ta del av omställningsstödet, enbart beroende på att man inom samma koncernen har delat upp den del som hanterar tillgångar och den del av verksamheten som hanterar den operativa verksamheten i olika bolag. Omställningsstödet så som det är utformat i dagsläget är således långt ifrån neutralt i förhållande till organisationsform och utestänger därmed flera rederier från att söka stödet – trots att inte minst färjetrafiken är  bland de områden som drabbats allra hårdast av pandemin. Sektorn är dessutom samhällskritisk genom att färjorna transporterar både varor och passagerare, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

Läs Boriana Åbergs skriftliga fråga här.

Publicerad: 2020-08-21