Oklart när Barlastvattenkonventionen träder ikraft

Barlastkonventionen har till syfte att förebygga, begränsa och slutligen eliminera spridning av skadliga vattenlevande organismer och patogener genom kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment.

Konventionen stod klar 2004 och har sedan dess väntat på att träda ikraft. Den 24 november 2015 ratificerade Indonesien Barlastvattenkonventionen varefter IMO:s generalsekreterare omedelbart uttalade sig att detta mycket väl kunde medföra att Konventionen därmed uppnått kraven för att träda ikraft. Kraven för att konventionen ska träda ikraft är att 30 stater med minst 35 % av världens registrerade tonnage (GT) ratificerar konventionen.

 Fortfarande är det dock oklart huruvida konventionen uppnått kraven för att träda ikraft eller inte och en formell verifiering pågår på IMO.

Kontakt: Fredrik Larsson