Ökat tempo för omställningen

Den 27 oktober släppte Fossilfritt Sverige den första uppföljningen av de 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft för att ta temperaturen på hur det går med genomförandet i samband med ett event på Berns i Stockholm med stor närvaro av branschföreträdare, företagsledare samt flera ministrar och ledande politiker.

För tre år sedan lämnade de första branscherna samlade under Fossilfritt Sverige in sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen och visade upp hur de kan utvecklas och vilka åtgärder som krävs för att de ska nå klimatmålen. Sjöfartsnäringens färdplan, vilken togs fram av Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar och Skärgårdsredarna, lämnades in 2019.

Sedan de första färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft lanserades har stora kliv tagits från både näringsliv och politik för att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Samtidigt återstår många utmaningar och tempot måste nu öka i omställningen.

– Det övergripande intrycket är att både näringslivet och politikerna har ökat tempot de senaste två åren, även om det utifrån det akuta läget fortfarande går för långsamt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

– Vi noterar med glädje ett växande intresse och engagemang för sjöfartens omställning både från politiken, olika samhällsaktörer och framförallt transportköpare. Det är en lång väg kvar till en fossilfri sjöfart men det känns som att fler förstår att Sveriges välstånd är avhängigt av en fungerande sjöfart och att omställningen av sjöfarten är avhängigt av att alla parter tar ansvar, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.

Den första uppföljningen fokuserar på vilka åtgärder som vidtagits inom näringslivet och hur långt arbetet har kommit med att genomföra de 54 förslag som Fossilfritt Sverige i tidigare rapporter lyft fram som mest prioriterade. Rapporten visar vilka förslag som genomförts, vilka som inte genomförts och vilka som delvis genomförts eller är på gång att genomföras.

Rapporten lyfter även fram det som branscherna tillsammans anser vara de fem viktigaste politiska beslut som fattats sedan 2018 och de fem viktigaste utmaningarna framåt.

Viktigaste besluten som tagits:

  • Fastlagd långsiktig reduktionsplikt för bensin och diesel från 2022 till 2030 och skattebefrielse för biogas under 10 år och HVO och etanol på ett år.
  • Utökat och breddat industrikliv till företag som är med i utsläppshandeln.
  • Förstärkt klimatkliv där 75 procent av stöden går till näringslivet som inte är med i utsläppshandeln.
  • Mål om halverad tid för tillståndsprocesser för region- och stamledningar genom att bland annat pröva nya metoder för att ta beslut.
  • Gröna kreditgarantier på 80 miljarder kronor 2024 ska minska risk för banker som tvekar att finansiera stora industriomställningar.

Viktigaste utmaningarna framöver:

  • Cirkulära lösningar
  • Snabbare och effektivare tillståndsprocesser
  • Satsning på utbildning och rekrytering
  • Tydliga riktlinjer och system för hållbar offentlig upphandling
  • Helhetsgrepp kring elektrifieringen

I den här första uppföljningsrapporten lyfts ett par viktiga framsteg som skett inom varje bransch sedan färdplanerna lanserades, tillsammans med några av de utmaningar som behöver lösas.

Fakta: Vad har hänt gällande sjöfartens färdplan för fossilfri konkurrenskraft?

Från sjöfartsnäringen lyfts följande exempel på framsteg sedan färdplanen lanserades:

Beställning av nya klimatsmarta fartyg: Svensk Sjöfarts medlemmar har beställt och tagit leverans av 50-talet nya fartyg som är väsentligt energisnålare än tidigare samt anpassade för drift av alternativa drivmedel och energibärare inklusive biogas, batterier och metanol. Därtill projekteras för beställning av fartyg framdrivna med segel, vätgas, bränsleceller och ammoniak.

Mer biogas i tanken: Flera rederier, bland annat Destination Gotland, Furetank, Tärntank och Thunbolagen har påbörjat inblandning av biogas i deras gasdrivna fartyg samt planerar för en succesiv ökning av inblandningen. Branschen hoppas på ett växande intresset från passagerare och fraktkunder att betala för en grön transport.

En utsläppsfri hamn: Tranzero Initiative är ett samarbete mellan Stena Line, Volvokoncernen, Scania, och Göteborgs Hamn som startade 2021 med målen att reducera de kli-matpåverkande utsläppen i hamnen med 70 pro-cent 2030 och att transporterna till och från ham-nen ska vara helt utsläppsfria samma år. För Stena Line innebär åtagandet två fossilfria fartyg som kommer att segla in och ut från Göteborg. Utbyggnad av möjligheterna för fartyg att koppla på land-ström i syfte att minska utsläppen från kajliggande fartyg är också långt gånga i flera hamnar liksom elektrifiering och övergång till fossilfria drivmedel hos hamnarnas fordonsflottor.

Som exempel på kvarstående utmaningar inom sjöfartsnäringen lyfts följande fram:

Tillgänglighet på fossilfritt drivmedel: För att sjöfarten ska kunna bli fossilfri krävs tillgänglighet på förnybara drivmedel och alternativa energibärare. Brist på laddningsmöjligheter och skatteregler hämmar elektrifiering. Flera svenska rederier har investerat i batteridrift men brist på tillgänglighet av laddning i hamnar och skärgårdar samt ogynnsamma skatteregler för fartyg under 400 bruttoregisterton hämmar utvecklingen för elektrifiering. Därtill råder effektbrist i flera hamnar som begränsar potentialen för fartyg med behov av stora effekter för lasthanteringsutrustning.

Behov av satsningar på forskning och innovation: Statliga satsningar på forskning och innovation inom sjöfart är marginella jämfört med vad som läggs på andra transportslag och behöver ökas. En energiomställning av den dimension sjöfarten står inför kräver sannolikt en större satsning för att nå de klimatpolitiska målen.

Tillsammans med rapporten publicerades även 2 bilagor:

I Bilaga 1 finns en uppföljning av alla de sammanlagt 54 förslag som Fossilfritt Sverige tagit fram och lämnat över till regeringen i tre rapporter för att hjälpa politiken att prioritera.

I Bilaga 2 har branscherna själva beskrivit hur de har arbetat sedan färdplanen lanserades genom att lista exempel på företagsåtgärder, initiativ eller arbetssätt inom branschen.

Hela eventet kan ses i efterhand här: https://fossilfrittsverige.se/event/fossilfri-konkurrenskraft-nu-genomfors-fardplanerna/

Publicerad: 2021-10-28