Ökad säkerhet på sjöfartskurser – snabbtester införs hos fler kursanordnare

Alla ombordanställda måste regelbundet uppdatera certifikat och behörigheter. Under coronapandemin har undantag gjorts av Transportstyrelsen då smittrisken bedömts vara för stor, men nu har förlängningar av behörigheter och certifikat stoppats då dessa inte godkänns av andra länder.

– Det är sjömännen som ser till att sjöfarten, som är en samhällsviktig verksamhet, fungerar. Till skillnad mot flera andra sjöfartsnationer prioriteras inte sjömän i Sverige för vaccinering och detta i kombination med att någon ytterligare tidsförlängning av certifikat inte är möjlig gör att vi hamnar i ett läge där samarbete är vägen fram. Vi uppfattar att alla kursanordnare i Sverige har vidtagit mycket bra åtgärder för att förhindra smitta. Några kursanordnare har mycket goda erfarenheter av snabbtestning och feberscreening. Andra kursanordnare har vidtagit andra effektiva smittskyddsåtgärder. Vi noterar med tacksamhet de rutiner som exempelvis kursanordnaren ÖMC nu infört, säger Carl Carlsson ansvarig för säkerhets- och teknikfrågor på Svensk Sjöfart.

– Transportstyrelsens operativa stöd under pandemin har varit betydande för sjömän, rederier och sjöfarten i stort. Ett exempel på operativt stöd är de tre tidsförlängningar man genomfört på bland annat certifikat. Trots pågående smittspridning och att sjömän ännu inte vaccinerats, blir det dock ingen ytterligare tidsförlängning. Orsaken är att andra länder helt enkelt inte accepterar det, vilket vi har förståelse för, säger Carl Carlsson,

Samarbete mellan olika aktörer är helt avgörande för att öka säkerheten för sjömän som nu behöver gå kurser, detta menar Carl Carlsson.

– Många medlemmar hos Seko, Sjöbefälsföreningen och Föreningen Svensk Sjöfart har uttryckt oro för att i dagsläget behöva gå, eller behöva skicka sjömän, på kurser. Seko, Sjöbefälsföreningen och Föreningen Svensk Sjöfart gick därför ihop och i en gemensam skrivelse med en vädjan till sjömän, rederier och kursanordnare att vidta möjliga åtgärder för att förhindra smittspridning i samband med och under själva kurserna. Skrivelsen följdes upp med ett möte där speciellt frågan kring testning diskuterades, säger Carl Carlsson.

Publicerad: 2021-04-27