”Ökad användning av sjöfarten ett av de smartare sätten vi kan arbeta på”

Sjöfarten är viktig för klimatomställningen och är en viktig del i kommande godsstrategi, detta sa Tomas Eneroth under en interpellationsdebatt i riksdagen.

– Ur klimatsynpunkt är en ökad användning av sjöfarten ett av de smartare sätten vi kan arbeta på. Vi kan nu med en tydlig godsstrategi peka ut de möjligheter som finns med att modernisera våra hamnar och utveckla sjöfarten. Det ska göras med rätt styrmedel och i dialog med näringen. Då kan vi också se till att en stor del av de godstransporter som vi framöver fortfarande kommer att behöva i stor utsträckning kan göras på ett hållbart sätt. Vi jobbar från regeringens sida aktivt för att stärka sjöfarten. Det går riktigt bra, och det gläder mig, säger Tomas Eneroth.

– Det är mycket glädjande att Tomas Eneroth ser att sjöfarten kan användas i klimatomställningen och att godsstrategin kommer ge förslag för hur sjöfarten kan stärkas. Vi menar att en nationell godsstrategi bör ha effektivitet och hållbarhet som två ledstjärnor. Exempelvis är kopplingen i en godsstrategi till infrastruktursatsningar central för samhällsnyttan. Sjöfarten kräver väldigt lite resurser avseende infrastrukturella investeringar och underhåll. Det hållbara samhället måste nyttja denna resurs i högre utsträckning för att lösa behovet av godstransporter till, från och inom Sverige. Om tonnageskatten också skulle göras mer inkluderande har sjöfarten på riktigt potential att bidra till klimatomställningen genom att möjliggöra överförflyttning av gods från väg till sjö, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2018-03-15