Nyheter från IMO:s möte om sjöfart, miljö och klimat

Varje år samlas den globala sjöfarten hos FN:s sjöfartsorganisation IMO i London för att diskutera och besluta om regler kring miljö och klimat. Kommittén som leder arbetet kallas för ”Maritime Environment Protection Committee” (MEPC) och är nu inne på sitt 74:e möte.

De största nyheterna från veckan som gått är förbättringar gällande svavel- och barlastvattenreglerna.

– Det nya undre gränsvärdet för svavel i fartygsbränsle är 0,5 % och gäller från och med 1 januari 2020. MEPC 74 godkände ett antal så kallade Guidelines som är ämnade att underlätta övergången till 0.5% svavel som kommer göras tillgängliga inom kort. Gällande barlastvatten tog IMO beslut om att ändra konventionen för att införa ett krav på att barlastvattenreningssystem skall testas ombord i fartygen direkt efter installation för att säkra att systemet fungerar. Ändringen kommer tidigast träda ikraft 2021, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.

En av de frågor som bevakats mest den här gången är klimatfrågan oh redan innan IMO-mötet träffades IMO:s arbetsgrupp som arbetar med att utveckla IMO:s strategi och åtgärder för reduktion av växthusgaser. Visionen fram till 2050 är att minska utsläppen av växthusgaser från internationell sjöfart med minst 50 procent.

– Svensk Sjöfart har själva antagit en ambitiös klimatfärdplan med målet om noll skadliga utsläpp till luft och vatten 2050. Vi välkomnar de globala reglerna som möjliggör ökad konkurrensneutralitet mellan länder. Den process som IMO befinner sig i just nu handlar om att utveckla en procedur för hur reduktionsåtgärdsförslag skall analyseras och bedömas utifrån ett konsekvensperspektiv för enskilda stater och deras respektive ekonomier med avseende på att undvika att utvecklingsländer och/eller små ö-nationer drabbas oproportionerligt av eventuella reduktionsåtgärder, säger Fredrik Larsson.

År 2020 väntas en studie över den globala sjöfartens växthusgasutsläpp 2012-2018 var färdigställd och rapporten kommer att utgöra ett viktigt beslutsunderlag för nästkommande steg inom IMO.

– Under mötet uppmanades sjöfartens aktörer också till ökat samarbete. En frivillig IMO-resolution fastställdes som syftar till att ökat samarbetet mellan sjöfartens olika delar och hamnarna. Även om resolutionen inte är juridiskt bindande är detta något vi välkomnar; för att lyckas med klimatmålen måste alla aktörer samverka, vilket är något vi också visar i Sjöfartsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft som vi skrivit med Sveriges Hamnar och Skärgårdsredarna, säger Fredrik Larsson.

Flera andra förändringar för sjöfarten beslutades och diskuterades under mötet. Bland annat stärktes utsläppskraven för lastrester och spolvatten från tankrengöringar, från och med 2020 får elektroniska dagböcker användas ombord och frågan om skrubber diskuterades.

 

Publicerad: 2019-05-21