Ny studie om LNG-fartyg visar på stora positiva effekter

IVL Svenska Miljöinstitutet har i en studie gjort en jämförelse mellan ett modernt LNG-drivet tankfartyg och ett traditionellt regelverksuppfyllande fartyg ur ett miljö/klimatmässigt och ekonomiskt perspektiv. Fokus i rapporten är utsläpp till luft. Studien avser ett nytt fartyg i Furetanks flotta, som dels är betydligt mer bränsleeffektivt än referensfartyget och dels drivs med LNG istället för gasolja.

IVL:s studie visar att den samhällsekonomiska nyttan av ett LNG-fartyg är betydande. De nya fartygen ger effekter som minskade utsläpp av svavel, kväveoxid och partiklar. De minskade utsläppen leder i sin tur till positiva hälsoeffekter. När man jämför det nya fartyget med referensobjektet konstaterar man att den samhällsekonomiska nyttan (eller egentligen minskad kostnad) av nysatsningen är cirka 20 miljoner Euro per år främst på grund av minskade kostnader för hälsoeffekter. Baserat på en 20-årig livslängd blir det alltså samhällsekonomisk nytta om 400 miljoner Euro- för ett enda fartyg.

– Flera rederier har liknande fartyg så av studien bör man kunna dra slutsatser som gäller för hela flottan av miljövänliga fartyg. Studien visar att det onekligen är god avkastning på de medel staten satt in i forskning, innovation och demonstration inom området. Efter att ha läst rapporten kan man konstatera att det finns all anledning för Sverige att fortsätta säkerställa att möjligheterna finns för att rederierna ska kunna ligga i framkant avseende miljö och säkerhet, säger Rikard Engström, ansvarig för forskning och innovation på Svensk Sjöfart.

– Låt oss tro att ett bredare statligt engagemang kan komma och att mer medel sätts av för forskning och utveckling inom området och att Sverige växlar upp och blir en än mer pådrivande aktör internationellt i dessa frågor, säger Rikard Engström.

Läs rapporten här: Report IVL Furetank NB LNG

Publicerad: 2017-10-02