Ny rapport om svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation

Trafikanalys årliga rapport ”Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation” publicerades under sommaren. Enligt Trafikanalys undersökningar och beräkningar transporteras mellan 80 och 90 procent av transportvolymen av gods till och från Sverige i kedjor som innehåller fartygstransporter. Trafikslaget är viktigast för malm- och mineralutvinningen, livsmedelsindustrin och transport av råolja.

Den svenskflaggade flottan krympte år 2016 till 319 fartyg (i statistiken omfattas både handelsfartyg och specialfartyg med minst 100 brutto) och den flotta som drivs i svensk regi minskade till att omfatta sammanlagt 754 fartyg. Tankersegmentet och Storrederierna har enligt rapporten ökat sin lönsamhet. Trafikanalys menar att den negativa utvecklingen för övrig sjöfart bör vända med anledning av exempelvis tonnageskatt och den höga efterfrågan på sjöfart.

I rapporten framkommer det att både Sjöfartsverket och Transportstyrelsen höjt avgifterna för sjöfarten under 2016. Trafikanalys skriver också att: ”Det har också beslutats att sjöfartsstödet ska sänkas något för att finansiera tonnageskatten. Utvecklingen inom dessa områden har under året således inte varit till den svenska sjöfartens fördel”.

– Vi kommer att fortsätta arbeta för att sjöfartens konkurrenskraft förbättras. En viktig fråga är sjöfartsstödet (nettomodellen) som har reducerats med 1 procent. Det är viktigt för sjöfarten och betydelsefullt för enskilda rederier att systemet är förutsägbart och stabilt. När sjöfartsstödet minskar, minskar också rederiernas förtroende för att det svenska systemet önskar skapa goda konkurrensvillkor för rederierna. Med stabilitet kan företagen vara trygga i vad en satsning på svensk sjöfart innebär och det är därför viktigt att sjöfartsstödet inte reduceras, säger Pia Berglund, vice VD på Svensk Sjöfart.

Rapporten visar att kunskaperna om hur trafikslag betalar för sina samhällsekonomiska kostnader har ökat. Trafikanalys menar att godstransporter med sjöfart är mer missgynnat i förhållande till andra trafikslag än vad tidigare analyser har visat.

– Det är positivt att en mer rättvis bild av sjöfarten sprids och är viktigt för att vi ska få rättvisare villkor. Nu hoppas vi att berörda aktörer agerar för att vi ska få förutsättningar att bedriva den kvalitetssjöfart som svensk sjöfart står för, säger Pia Berglund.

 

Hela rapporten finns här.

Publicerat: 2017-08-16, 09:00:58