Ny rapport om sjöfartens internationella konkurrenssituation

Trafikanalys har publicerat en ny rapport över sjöfartens internationella konkurrenssituation som bland annat visar på rederiernas svåra situation på grund av coronapandemin.

– Under 2019 ökade antalet fartyg i den svenska handelsflottan, men hur många fartyg som överlever coronakrisen är oklart. Rederier kan komma att behöva skrota eller sälja fartyg för att täcka förluster, säger Björn Olsson, utredare på Trafikanalys och en av författarna till rapporten, i ett pressmeddelande.

Att coronapandemin påverkat sjöfarten mycket är något som även Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström bekräftar.

– Precis som Trafikanalys skriver i sin rapport har den svenska samhällsviktiga sjöfarten påverkats kraftigt av coronapandemin. Det är mycket bra som har gjorts av våra politiker och myndigheter för att mildra effekterna och vi ser också fram emot att effekten av besluten syns i verksamheterna. Oaktat dessa åtgärder står vi inför en tuff framtid där vår förhoppning är att beslutsfattare gör allt som är möjligt för att förbättra de svenska rederiernas konkurrenskraft, precis som industrin redan gör. Därigenom kan sjöfartens, industrins och besöksnäringens  konkurrenskraft utvecklas i linje med återstartsambitionerna. Exempelvis är det viktigt att Sjöfartsverkets farleds- och lotsavgiftssystem ses över. Farledsavgifter är nästintill unika för Sverige. Få länder har i normalfallet denna typ av avgifter och bland dem som har någon form av farledsavgifter ser vi att Finland fortsätter med halvering av sina och Estland har tagit bort farledsavgifterna för att stärka möjligheterna till transport av gods och passagerare in och ut ur landet under och efter pandemin. Vi vill också se en högre miljödifferentiering i systemet så att de rederier som faktiskt satsar och bidrar till den gröna återstarten kan göra så under rimliga ekonomiska förutsättningar, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Svensk Sjöfart menar att det är viktigt att framöver implementera alla de åtgärder som redan identifierats för en mer konkurrenskraftig och hållbar sjöfart.

– En intressant slutsats i Trafikanalys rapport är att det inte råder brist på goda förslag för hur saker och ting ska bli bättre, såsom regelförändring och inflaggningsportal. Dock ser vi att det finns ett implementeringsunderskott på grund av för få resurser hos myndigheter och inom Regeringskansliet. Även om vi i nuläget befinner oss i en omfattande kris så hoppas vi att regeringen som en del av återstarten tar krafttag med regelutvecklingen. Detta är viktigt för såväl konkurrenskraft som för omställningen där det är helt avgörande att vi har regelverk som inte bromsar introduktionen av ny miljövänlig teknik, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

– Menar man allvar med hållbarhetsarbetet måste det genomsyra ändringar som leder till både stärkt konkurrenskraft för seriösa aktörer och gör det mer lönsamt att genomföra miljöinvesteringar. Att regeringen genomför de förslag som redan finns utredda är A och O. I kombination med ett antal strategiska närings-och transportpolitiska åtgärder, så kommer vi att se snabba steg i rätt riktning. Från Svensk Sjöfarts sida har vi pekat på ett antal mindre justeringar som exempelvis bör göras av tonnageskattesystemet för att underlätta för fler aktörer att ansluta till systemet. Vidare borde stämpelskatten ersättas med en administrativ avgift och farledsavgiften få en fungerande miljödifferentiering, menar Anders Hermansson.

Läs hela rapporten här.

Publicerad: 2020-07-02