Ny rapport om sjöfartens avgifter

Transportstyrelsen har publicerat en rapport om sjöfartens avgifter. Rapporten visar att Transportstyrelsens tillsynsavgift och Sjöfartsverkets lotsavgift har höjts mellan 2008-2017.

Transportstyrelsens tillsynsavgifter har framförallt ökat för de större passagerarfartyg och pråmar samt mindre tankfartyg. Lotsavgiften har ökat för alla segment, medan farledsavgifterna har ökat för vissa och sänkts för andra. Rapporten inkluderar inte de förändrade avgiftssystemen för tillsyn, lots och farleder som alla trädde ikraft 2018 och där flera av Svensk Sjöfarts medlemmar fått ytterligare höjda avgifter.

– Vi är positiva till att Transportstyrelsen tar ett helhetsgrepp om fartygens avgifter och ser detta som en start på analyser som ska fortsätta. Vi kan av rapporten tydligt se att avgifterna totalt sett ökat mycket då tillsyn tidigare var finansierade av farledsavgifter men nu av avgifter. Att Sjöfartsverket får behålla dessa avgifter som tidigare tillhörde Sjöfartsinspektionen är något vi har ifrågasatt och kommer att fortsatt göra. Vi kan också notera att Transportstyrelsen tydligt sänkt sina avgifter över tid då de nu nyttjar möjligheten till delegering, vilket är välkommet. I en framtida rapport skulle vi gärna se att även avgifter relaterade till exempelvis inflaggning analyserades främst i jämförelse med andra nordiska länder, säger Pia Berglund, vice VD på Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2018-09-03