Ny rapport om den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation

I Trafikanalys senaste rapport konstateras att såväl den svenskflaggade som den svenskkontrollerade flottan växer. Exempelvis ökade den svenskregistrerade handelsflottan med fartyg ≥100 brutto till 318 fartyg 2018, från 304 fartyg 2017. Den svenskkontrollerade sjöfarten har också ökat – och det sedan 2010. I rapporten lyfts även hamnarnas roll och potential. Bland annat menar Trafikanalys att flera hamnar används mindre än utländska hamnar och att det finns potential att använda hamnarna mer.

– Det är centralt för hela den maritima näringen, för svensk industri, för svenska konsumenter och för skapandet av det hållbara samhället att både den svenskflaggade och den svenskkontrollerade handelsflottan växer. Det är positivt att man lyfter hamnarna och deras roll för sjöfarten. Man konstaterar att Sverige har många hamnar, vilket innebär att stordriftsfördelar kan bli svåra att nyttja, med god, lättillgänglig och teoretisk kapacitet. Kanske är det dags att fundera över en hamnlagstiftning som Trafikanalys konstaterar finns i många angränsande länder, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Något som också lyfts i rapporten är Transportstyrelsens arbete med regelförenkling. Även om mycket förbättringar skett så menar Trafikanalys att både avgifter och administration försämrar sjöfartens konkurrenskraft gentemot andra länder.

– Det är viktigt med ett fortsatt arbete med regelförenkling för att ytterligare stärka sjöfartens möjligheter att avlasta landinfrastrukturen och bidra till ett än mer konkurrenskraftigt AB Sverige. Trafikanalys konstaterar också att nettomodellen har visat sig vara viktigt för att upprätthålla en tillräcklig lönsamhet för de rederier och fartyg som får del av systemet. Så är det absolut och just därför är det mycket bekymmersamt att förhandsbesked ännu inte är möjligt att få och att specialsjöfarten misshandlats i systemet så att delar av denna verksamhet inte längre kan drivas, säger Rikard Engström.

Läs hela rapporten här.

Publicerad: 2019-06-27