Ny förstudie från Lighthouse undersöker hur MRV-data kan användas

Forsknings- och innovationsplattformen Lighthouse, som Svensk Sjöfart är partner i, genomför regelbundet förstudier inom olika områden och nu har en ny förstudie publicerats. Förstudien handlar om hur MRV-data kan användas av den maritima sektorn för beräkningar av miljöprestanda för sjöfart.

Från den 1 januari 2018 ska alla fartyg överstigande 5000 grosston på resor till eller från hamnar inom EU mäta, rapportera och verifiera sina CO2-utsläpp, i enlighet med EUs regelverk för Monitoring, Reporting and Verification (MRV) av koldioxid. Frågan om MRV har många kopplingar till pågående arbete inom exempelvis Svensk Sjöfarts energieffektiviseringsplattform Sweship Energy, där mätning och analys av mätdata är ett centralt samarbetsområde. Inom rederinäringen finns en övertygelse och vilja att minska koldioxidutsläpp, vilket bland annat synliggörs inom Svensk Sjöfarts Klimatfärdplan.

Läs mer här.

Publicerad: 2018-04-04