NECA i Nord- och Östersjön är positivt – men varför stanna där?

Den 31 mars presenterade Trafikanalys sin slutrapport av konsekvensanalysen på ett införande av NECA i Östersjön och Nordsjön, gjord på uppdrag av Regeringen. Konklusionen är att införande av ett NECA överlag är positivt. Föreningen Svensk Sjöfart uppmanar därför Regeringen att verka för att införa NECA på global basis eller åtminstone i hela EU!

Rapporten från Trafikanalys nämner att utsläppen av kväveoxider från den internationella sjöfarten ökat i betydelse under senare år jämfört med de landbaserade utsläppen. Detta eftersom kväveoxidutsläppen från sjöfarten sedan 1990-talet haft en ökande trend, medan utsläppen från landbaserade källor minskar. Det främsta argumentet för att implementera NECA-bestämmelserna i Nordsjön är enligt de ansökande länderna minskade negativa hälsoeffekter, eftersom befolkningstätheten i kustområdena runt Nordsjön är relativt hög medan det för Östersjöländerna istället är minskad övergödning i Östersjön som är det viktigaste motivet.

Oavsett om huvudskälet är människors hälsa eller övergödning av havet så visar rapporten att eventuella negativa konsekvenser för industrin är marginella. Därför ber vi att få gratulera Sverige samt övriga kuststater i Nord- och Östersjön i förskott, eftersom regeln med största sannolikhet kommer erhålla slutgiltigt antagande på IMO:s miljöskyddskommitté i juli i år.

Intressant att notera i rapporten är att ”ett NECA kan medföra att fraktkostnaderna ökar med 0,2 procent till som högst 4,6 procent, att investeringskostnaden för att efterleva reglerna med dagens teknik uppskattas till cirka 5 procent av den totala kostnaden för ett nytt fartyg samt att den årliga merkostnaden uppskattas till cirka 3 till 5 procent av den totala årskostnaden per fartyg.

Merkostnaden är således begränsad men inte obetydlig. Med ledning av detta, samt utifrån effektbedömningar med Samgodsmodellen, bedömer vi [Trafikanalys] att effekterna på konkurrensen mellan transportslagen eller transportflödena till följd av NECA blir små eller försumbara. Till sist bör det noteras att det inte går att utesluta att NECA kan ge upphov till en viss inlåsningseffekt av gamla fartyg i området, om än sannolikt av mindre omfattning”.

I det fall att analysens slutsatser är korrekta ser föreningen ingen anledning för Sverige och de övriga Nord- och Östersjöstaterna att inte omedelbart verka aktivt för att införa NECA på global basis eller åtminstone i hela EU. Det skulle förmodligen kunna eliminera de enligt rapporten förvisso marginella negativa konsekvenserna för industrin samtidigt som det helt skulle utesluta den sannolika men mindre omfattande risken för inlåsningseffekt.

– Det vore väl nåt värt att verkligen gratulera?

Fredrik Larsson, Miljöansvarig, Föreningen Svensk Sjöfart

Länk till rapporten: http://www.trafa.se/sjofart/konsekvenser-av-neca-6406/

Vad är NECA? IMO:s regler för fartygsutsläpp återfinns i MARPOL-konventionen (International Convention on the Prevention of Pollution from Ships). Där anges gränsvärden för fartygs utsläpp av bland annat kväveoxider (NOx) i tre olika nivåer (s.k. Tiers) För varje nivå gäller gränsvärden för ett visst intervall, beroende på fartygets maskineffekt. Regleringen avseende nivå I och nivå II gäller globalt medan regler för nivå III endast gäller i områden som av IMO, efter ansökan från berörda kuststater, utsetts till ett kontrollområde (Emission Control Area, ECA). För att gå från nu gällande gränsvärden enligt nivå II till nivå III krävs att fartygets maskiner klarar en utsläppsminskning med ca 80 procent. NECA står således för NOx Emission Control Area.