När avser regeringen att komma med ett förslag för en förändring av Sjöfartsverkets organisations- och finansieringsform?

Riksdagen beslutade under våren 2020 om ett tillkännagivande till regeringen om att utreda Sjöfartsverkets verksamhetsform och finansiering, detta då nuvarande system bland annat minskar sjöfartens konkurrenskraft. Sedan dess har dock inget arbete redovisats och tidigare har flera riksdagsledamöter, bland annat Anders Hansson (M), efterfrågat när regeringen avser komma med ett förslag för en förändring av Sjöfartsverkets organisations- och finansieringsform. Nu har även Jessica Thunander (V) ställt en skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– Järnväg och vägtrafik styrs av Trafikverket som är en myndighet, vilket innebär att verksamheten finansieras med anslag från statsbudgeten. Sjöfart styrs av Sjöfartsverket, ett affärsverk med mycket små anslag som inte täcker de delar som staten bör ha det ekonomiska ansvaret för. Sjöfartsverkets verksamhet finansieras till en stor del genom avgifter som tas ut från handelssjöfarten. Med tanke på den ekonomiska situation Sjöfartsverket befinner sig i, de konstant höjda farleds- och lotsavgifterna och hur dessa drabbar främst inlandssjöfarten och motverkar den överflyttning av gods från land till sjö som riksdag och regering beslutat ska vara en målsättning, brådskar det att utreda Sjöfartsverkets organisationsform och finansiering. Regeringen har meddelat riksdagen att en analys av vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av tillkännagivandet har påbörjats inom Regeringskansliet. Denna analys av vilken typ av utredning som ska tillsättas har pågått i över ett år, skriver Jessica Thunander (V).

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström menar att utredningen bör genomföras skyndsamt för att inte ytterligare riskera att minska sjöfartens konkurrenskraft.

– Vi ser mycket positivt på det tillkännagivande som riksdagen gav förra året och hoppas att regeringen faktiskt också genomför utredningen så snart som möjligt. För att nå målet om att använda sjöfartens kapacitet i ökad utsträckning är det viktigt att man agerar i linje med tillkännagivandena med målsättningen att avgiftsuttaget ska vara i linje med de uttalade ambitionerna. Om Sjöfartsverket till följd av de ekonomiska förutsättningarna tvingas höja avgifterna, som ytterst betalas av industri och konsumenter, påverkas svensk konkurrenskraft. Om regeringen menar allvar med målsättningarna och ambitionerna man har i bland annat godstransportstrategin bör man skyndsamt utreda hur den ohållbara situationen kan lösas, säger Rikard Engström.

Läs hela Jessica Thunanders skriftliga fråga här.

Publicerad: 2021-05-06