Minskad administrativ börda för sjöfarten krävs

I ett brev till EU-kommissionen uppmanar Sverige genom Transportstyrelsen, tillsammans med tolv andra medlemsländer, kommissionen att presentera att ambitiöst förslag för revidering av rapporteringsdirektivet så snart som möjligt och senast under första halvåret av 2018.

– Det är mycket välkommet att Sverige genom Transportstyrelsen tillsammans med andra medlemsländer uppmanar till ambitiösa lösningar för att åtgärda problemen med de administrativa bördorna som nuvarande Maritime Single Window innebär, säger Christina Palmén, Svensk Sjöfart.

Syftet med det så kallade Maritime Single Window-direktivet (MSW) är att förenkla och harmonisera fartygsrapporteringen, men flera rederier vittnar om att effekten blivit det motsatta. Istället för standardiserade mallar och en rapporteringsportal har det utvecklats olika nationella lösningar och det saknas harmonisering. Exempelvis finns det i olika hamnar en uppsjö av mallar som ska fyllas i.

EU-kommissionen har genomfört en utvärdering av implementeringen av direktivet som visar på framförallt tre brister i den nuvarande lagstiftningen:

  • Otillräcklig harmonisering: Sjöfartsaktörerna har inte möjlighet att rapportera på samma sätt i hela EU. Anpassningen till olika format och förfaranden skapar onödiga kostnader och administrativa bördor för rederierna.
  • Begränsat tillämpningsområde: Det gällande direktivet omfattar bara en liten del av de rapporteringskrav som rederierna måste uppfylla. Eftersom det finns fler krav kan man inte utnyttja alla fördelar med en nationell kontaktpunkt.
  • Otillräcklig återanvändning av uppgifter: Principen om att man bara ska behöva rapportera en gång tillämpas inte och fartygen uppmanas därför att lämna in samma uppgifter till flera olika myndigheter. Olika hinder, bland annat rättsliga, gör att det inte går att göra uppgifterna tillgängliga för t.ex. multimodal transport eller effektivare och smartare logistikkedjor

– Vi är positiva till den utvärdering som EU gjort. Vi har deltagit med synpunkter och flera av medlemsrederierna har i EU:s webbenkäter och intervjuer gett information om hur situationen idag ser ut. I linje med branschens synpunkter konstaterar EU-kommissionen att målen med direktivet inte har uppfyllts. Vi förväntar oss rejäla åtgärder som uppfyller det som var tanken från början med MSW – att underlätta för sjöfarten och minska de administrativa bördorna, säger Christina Palmén, Svensk Sjöfart

Föreningen Svensk Sjöfart arbetar för en ökad harmonisering mellan länderna, bland annat genom den europeiska redareföreningen ECSA, länk till positionspapper: http://www.ecsa.eu/sites/default/files/publications/2017-12-21%20ECSA%20position%20on%20EMSWe%20-%20final.pdf

Publicerad: 2018-03-08