Ministern: ”Mer gods på köl”

Under Transportforum i Linköping var sjöfartens framtida potential högt på agendan.

Infrastrukturminister Anna Johansson betonade att Sveriges ökande godsmängder i större utsträckning ska föras över till sjöfart. Väg och järnväg är trånga sektorer och landtransporterna behöver införliva sjöfarten i transportsystemet för att utnyttja sjöfartens kapacitet, men också för att värna miljön.

I sitt inledningstal lyfte infrastrukturminister Anna Johansson också fram klimatutmaningen och Sveriges befolkningsökning. Med fler invånare växer behovet av transporter. Receptet är en bredare samsyn på transportutvecklingen, nya innovationer och modet att våga tänka nytt. Skatteväxling kan vara en metod att skapa morötter för en ”hållbarhetsklok” utveckling.

Innovativ sjöfart

Pia Berglund, vd för Svensk Sjöfart medverkade i Näringsdepartementets hearing senare under dagen och svarade på Anna Johanssons uttalande:

– Myndigheterna har alla möjligheter att höja golvet för hållbarhetsarbetet. Den svenska sjöfarten är innovativ och kan bidra till att sätta en ny världsstandard. Världens första metanolfartyg har tagits fram av ett svenskt rederi. Det är bara ett exempel på den utveckling vi ser.

”Inte alltigenom positivt”

Inledningstalare Jean-Paul Rodrigue, professor Hofstra University, USA, öppnade med att sjöfarten är en global industri med en mycket komplex struktur: 72 procent av fartygen byggs i Korea och Kina, 29 procent av ägarna finns i Grekland och Japan, 42 procent av fartygen är registrerade i Panama, Liberia och Marshallöarna, 30 procent av rederierna opererar från Danmark och Schweiz och 92 procent av fartygen skrotas i Indien, Bangladesh, Kina och Pakistan. Och de flesta sjömännen kommer från Filippinerna och Indonesien.

Han pekade på att containerfartygen blivit allt större.

– Det är inte alltigenom positivt. Industrin förändras och allt mer produktion flyttas närmare sina marknader. Med större fartyg krävs större hamnar som försämrar flexibiliteten, vilket inte alltid gynnar kunden. Inte heller hamnarna gynnas, vars utbyggnad i de flesta fall finansieras via skattemedel.

Efterlyser strategi

Maria Ågren, generaldirektör för Transportstyrelsen, framförde i en paneldebatt att hela transportsystemet behöver en strategi där alla transportslag inberäknas. I samma debatt medverkade Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket, som varnade för överinvesteringar av offentliga medel: Alla hamnar kan inte vara anpassade för all trafik.

Inte sett de fulla konsekvenserna

Ylva Eriksson, Trafikanalys, sammanfattade ett år med svavelregler för sjöfarten och kom fram till att trots de ökade kostnaderna ses inga tecken på minskad godsmängd i de svenska hamnarna. Inte förvånande konstaterades också att större relativ skillnad i pris för bränsle påverkar konkurrensen negativt för sjötransporter i SECA, jämfört med sjötransporter utanför SECA.

Carl Carlsson, Svensk Sjöfart, konstaterade att vi tack vare det nu låga oljepriset ännu inte sett de fulla konsekvenserna av svavelbeslutet. För att få en snabbare omställning inom sjöfarten behövs statliga finansiella medel som kan bidra till att driva utvecklingen framåt.

Anna Pettersson, Transportstyrelsen, presenterade resultatet av efterlevnaden av det nya svaveldirektivet. Sverige har till skillnad från de flesta EU-länder kontinuerligt tagit cirka 200 svavelprover sedan 2007. Under perioden 2010 till 2014 har kontrollerna lett till 35 åtalsanmälningar, i inget fall har åtal väckts. Brottet har inte ansetts vara möjligt att utreda. Arbete pågår inom Regeringskansliet för att ändra sanktionssystemet.

Inlandssjöfart

Under rubriken Citylogistik och inlandssjöfart presenterade Joakim Swahn, M4Traffic, ett projekt som innebär att de bränsledepåer som i huvudsak försörjer Stockholms län flyttas till Södertälje. Här utreds möjligheterna att leverera bränsle via de inre vattenvägarna som ett komplement till lastbilstransporter. Med en utveckling av sjötransporter räknar man med betydande miljövinster, bland kommer utsläppen av koldioxid, kväveoxid och svaveloxid att minska avsevärt.

Johan Lantz, presenterade de möjligheter det nya rederiet för inlandssjöfart, Avatar Logistics AB har att möta efterfrågan. Thun Tankers, Ahlmarks Lines AB och JT Cement AS har bildat bolaget.

33:e gången

Årets Transportforum arrangerades av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, i Linköping för trettiotredje gången. Närmare 1 700 deltagare medverkade i 85 olika föreläsningar och debatter under tisdagen och onsdagen.

Källa: Sjöfartstidningen

transportforum_IMG_4553_irene_web-1220x915