Minister medveten om höga lotsavgifter för sjöfarten – vill effektivisera lotsverksamheten

Frågan om lotsplikt på inre vattenvägar har av flera pekats ut som ett hinder för ökad sjöfart på inre vattenvägar. Centerpartiets ledamot Mikael Larsson har därför ställt en skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth om hur mer funktionsbaserade lotskrav kan införas på de inre vattenvägarna.

– Den 1 juni fick Sverige igång sin första godspendel i tidtabellsbunden trafik med trafik mellan Stockholm Norvik och Mälarhamnar. Linjen beräknas avlasta det redan hårt belastade vägnätet i och runt Stockholm från cirka 400 lastbilar i veckan. Därigenom förbättras trafiksäkerheten på våra vägar, och luftföroreningarna minskar liksom påverkan på vårt klimat. När linjen nu startas visar det sig att lotskostnaden utgör hela 42 procent av den totala transportkostnaden, skriver Mikael Larsson bland annat.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth säger sig i sitt svar veta om problematiken och att man arbetar för att utveckla regelverket.

– Jag är emellertid väl medveten om att lotsavgifterna blir höga för sjöfarten på Mälaren, trots att Sjöfartsverket ger viss rabatt, eftersom det är lotsplikt på hela Mälaren med hänsyn till att Mälaren är en dricksvattentäkt för väldigt många. Mot den bakgrunden är det särskilt viktigt med högt ställda krav kring säkerheten på Mälaren. Regeringen avser dock fortsatt arbeta för att effektivisera lotsverksamheten och skapa ett modernt regelverk. Överflyttningen från väg och flyg till sjöfart och järnväg är en viktig del för att nå klimatmålen, skriver Tomas Eneroth i sitt svar.

Carl Carlsson, ansvarig för säkerhetsfrågor på Svensk Sjöfart, menar att det är mycket viktigt att frågan blir löst så att sjöfarten kan avlasta landinfrastrukturen.

– Sverige har ett mål om ökad överflyttning av transporter från väg till sjöfart och järnväg. Det vore mycket olyckligt om regelverk hindrar den utvecklingen Sveriges regering vill se och det är vår förhoppning att man istället ser till att skapa funktions- och riskbaserade lotskrav såsom Mikael Larsson föreslår. Det ligger såklart i statens intresse att våra vägar avlastas då det bidrar till en ökad hållbarhet i hela samhället, säger Carl Carlsson.

Läs hela Mikael Larsson skriftliga fråga och Tomas Eneroths svar här.

Publicerad: 2021-08-23