Lyckad utbildningsdag om sjöfart för myndighetspersonal

Svensk Sjöfart arrangerade 7 november en utbildningsdag om sjöfart för myndighetspersonal. Deltagarna från Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Sjöfartsverket, Trafikverket och Skatteverket fick en heldag med information om sjöfart. Bland annat fick deltagarna ökad kunskap om politiska målsättningar och regelverk, hur de olika myndigheterna arbetar med sjöfart och vad som påverkar redares vardag.

Rikard Engström berättade för deltagarna att 90 % av alla varor transporteras vi sjövägen – utan sjöfart blir det därmed tomt i hyllorna.

– Fördelarna med sjöfart är många då sjöfarten kan transportera stora mängder varor till ett relativt lågt pris. Sjöfarten är därmed central för globalisering och handel. För att uppnå ett hållbart samhälle är det viktigt att sjöfarten används på rätt sätt. Myndigheterna är viktiga aktörer i detta arbete och centrala för att vi tillsammans ska kunna uppnå ett hållbart transportsystem. Ett bra exempel är Transportstyrelsen som har arbetat för att öka samarbetet med sjöfartsbranschen och därigenom genomfört regelförenklingar som varit viktiga för branschen. Arbetat har ökat möjligheten för rederier att verka under svensk flagg, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

– Svensk flagg är viktigt för svensk konkurrenskraft och svenskt näringsliv. En svenskflaggad fartygsflotta är också en nödvändighet för att Sverige ska kunna påverka världsflottan mot ökad hållbarhet, säger Rikard Engström

Regelverk och politiska målsättningar var i fokus när Pia Berglund, vice VD Svensk Sjöfart, berättade om bland annat IMO:s regelverk samt EU:s och Sveriges mål för sjöfarten.

– Redan 1996 antog Sverige ett näringspolitiskt mål för sjöfarten. Första tecknet på en realisering av detta mål kom 2013 när alliansregeringen lade fram en handlingsplan för svensk sjöfartsnäring. Sverige har sedan i budgetpropositionen 2016 skrivit om ett kommande sjöfartsinitiativ som syftar till att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft. Detta ser vi i branschen fram emot, säger Pia Berglund.

Anders Thyberg från Wallenius menade på utbildningsdagen att konkurrensneutralitet är viktigt för handelssjöfarten – både vad gäller transportslag och olika flaggor.

– Långsiktigt är näringsvillkor som tonnageskatt och avgiftssystem för sjöfarten centralt för att stärka sjöfartens konkurrenskraft, säger Anders Thyberg.

Övriga talare på utbildningsdagen var Affe Norgren, Skärgårdsredarna, Johan Castwall, Stockholms Hamnar, Mikael Hinnersson, Sjöräddningssällskapet, Katarina Norén, Sjöfartsverket, Anna Petersson, Transportstyrelsen, Björn Garberg, Trafikverket, Åsa Burman, Lighthouse, och Håkan Johansson, Gotlandsbolaget. I slutet av dagen besökte deltagarna även Stockholms reparationsvarv där Staffan Röberg berättade om varvets arbete.

Sjöfartsverkets generaldirektör, Katarina Norén, berättade om Sjöfartsverkets mål, prioriteringar och ansvarsområden.

 

För mer information och intresseanmälan för liknande utbildningsdagar, kontakta Carolina Kihlström, carolina.kihlstrom@sweship.se

Publicerad: 2017-11-09