Krav på id-kontroller ombord förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga utökade ID-kontroller ombord på passagerarfartyg t.o.m. 31 december 2022, trots sjöfartsbranschens tidigare kritik. Vi har svårt att se att det finns behov av den här regleringen ur ett sjösäkerhetsperspektiv, säger Anders Hermansson, VD, Svensk Sjöfart.

Den 28 mars i år började den nya förordningen, som gör det obligatoriskt för rederier att kontrollera id-handlingar på samtliga passagerare, att gälla. Bakgrunden till beslutet var den omfattande flyktingström av ukrainare som myndigheterna beräknat till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Sedan dess har antalet flyktingar som kommit till Sverige visat vara betydligt färre än vad myndigheterna förutspått.

När regeringen nu beslutat om en förlängning av id-kontrollerna så gör man det med hänvisning till sjösäkerhet.

– Vi har svårt att se att det finns ett sådant behov av sjösäkerhetsskäl. Den nuvarande regleringen som funnits sedan 1998 har fungerat mycket väl och några brister har inte redovisats av vare sig av svenska eller utländska tillsynsmyndigheter. Kravet som nu införs är dessutom helt asymmetriskt och gäller för resor exempelvis till och från Åland men inte vid resor till och från Norge. Inte heller finns något underlag som visar på att åtgärden skulle bidra till att stärka sjösäkerheten. För oss som dagligen arbetar med sjöfart är det ytterst oklart vad det är för sjösäkerhetsproblem som regeringen önskar lösa. Om regeringen däremot har andra skäl för att införa kontroll av pass och andra identitetshandlingar före resa till Sverige så bör ett sådant krav införas med stöd av annan lagstiftning än sjösäkerhetslagstiftningen, säger Anders Hermansson, VD, Svensk Sjöfart.

Registreringskravet som följer av ett särskilt EU direktiv infördes 1998 i syfte att säkerställa att det vid internationella resor över 20 nautiska mil finns uppgifter om vilka som befinner sig ombord på fartyget i händelse av att en olycka inträffar. Kravet ska enligt EU direktivet genomföras på ett sådant sätt att resenärernas personliga integritet värnas och de administrativa bördorna för rederierna så långt möjligt minimeras.

– Man kan ju konstatera att regeringen inte i en bisats i underlaget har övervägt frågan om de ökade administrativa bördorna för rederierna. Att regeringen dessutom skärpt kraven ytterligare jämfört med det förslag som remitterades under sommaren och att detta sker trots att ingen remissinstans påtalat behovet av en sådan skärpning, är dessutom särskilt anmärkningsvärt, säger Anders Hermansson.

Reglerna om utökad id-kontroll förlängs nu till och med den 31 december 2022, och gäller som tidigare för resor både till och från Sverige (dock med vissa undantag).

Publicerad: 2022-08-12