Kollektivtrafikbranschen kräver regeringen på miljoner för kostnader för ID-kontroller

Den samlade svenska kollektivtrafikbranschen riktar nu ett krav på regeringen om kompensation för arbetet med ID-kontroller ombord på tåg, bussar och färjor mellan Danmark och Sverige. Totalt beräknas de berörda trafikföretagen ha haft extra kostnader om minst 5,4 miljoner kronor sedan arbetet med att förbereda för och genomföra ID-kontrollerna.

– Vi menar att det i grunden är en uppgift för polis och tull att kontrollera identitet på människor som reser över gränsen. Därför kräver vi kompensation, säger Pia Berglund, VD Svensk Sjöfart som är branschorganisation för Sveriges rederier både med trafik både i och utanför Sverige.

– Vi protesterade redan när förslaget om denna lag lades fram. Hela lagprocessen var oerhört forcerad och dialogen med branschen inför införandet var i det närmaste obefintlig. Inte blev det bättre av att den lag och den förordning som sedan beslutades är oerhört svepande och ger lite vägledning till de företag och deras medarbetare som ska utföra ID-kontrollerna på plats, varje dag, säger Anna Grönlund, vice VD Sveriges Bussföretag, bransch- och arbetsgivarorganisation för nära 400 svenska busstrafikföretag.

– Tågföretagen har drabbats hårt av kravet på ID-kontroller. Våra företag har i dialog med resenärer förstått att många övervägt alternativa transportmedel för trafik till och från Danmark. Införandet av ID-kontroller kan alltså få till följd att människor långsiktigt väljer den egna bilen framför kollektiva färdmedel, något som inte alls rimmar med regeringens transport- och klimatpolitiska mål, säger Björn Westerberg, VD branschföreningen Tågoperatörerna som driver frågor av intresse för tågoperatörer verksamma i Sverige samt andra kommersiella aktörer i järnvägssektorn.

Riksdagen beslöt i december 2016 om införande av transportöransvar och identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg. Den 4 januari 2016 trädde förordningen om vissa identitetskontroller i kraft, vilken innebär att transportören ska kontrollera att passagerare som färdas med buss, tåg eller med passagerarfartyg som genomför resor som är 20 nautiska mil eller kortare till Sverige från Danmark innehar en giltig identitetshandling med fotografi.

Läs hela skrivelsen här

För mer information, kontakta

Anna Grönlund 070-612 71 74, se även www.sverigesbussforetag.se

Björn Westerberg 073-802 67 11, se även www.tagoperatorerna.se

Pia Berglund 0707-50 56 96

Sveriges Bussföretag är en arbetsgivare- och branschorganisation för den yrkesmässiga bussbranschen och representerar såväl busstrafikföretag som bussresearrangörer. Vi är ett förbund inom Transportföretagen.
Transportföretagen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Sveriges Bussföretag, Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska Flygbranschen (SFB), Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet, har cirka 10 700 medlemsföretag med runt 167 300 anställda.