Klimatlagen ett steg mot miljö- och klimatvänlig sjöfart

Föreningen Svensk Sjöfart och Naturvårdsverket arrangerade den 16 januari om den svenska klimatlagen, vilken trädde ikraft 1 januari 2018. Ett 20-tal deltagare från rederier, intresseorganisationer och myndigheter deltog i föredraget och diskussionerna.

– Klimatlagen är en spännande demonstration av den politiska viljan att uppnå klimat- och miljömål. Givetvis är dessa svåra att omsätta i praktiken och det var mycket frågetecken kring hur klimatlagen slår mot sjöfarten och mötet redde ut en del av de frågetecken vi tidigare haft. Lagen skapar också en viktig diskussion som vi hoppas kan leda till en utveckling som gynnar klimat- och miljövänliga transporter och sjöfart. För detta är det viktigt att styrmedel och åtgärder skapas som bland annat bidrar till att en överförflyttning av gods från väg till sjö och att företag som går före i utvecklingen, så kallade early-movers, gynnas. Det är också viktigt att medlen till sjöfartsforskning och innovation ökar, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljöfrågor på Svensk Sjöfart.

Fakta om klimatlagen

  • Klimatlagen bestar av lag 2017:720 och kan i korthet beskrivas som en viljelag, alternativt lagstiftande ambition; den beskriver processen att möte de klimatmål som sätts av Sveriges Riksdag. Klimatmålen består av följande:
  • Inga nettoutsläpp av växthusgaser senast till 2045, därefter ska Sverige bidra till att minska mängden koldioxid minskar i luften (ännu oklart hur).
  • De inhemska utsläppen ska minska med minst 85 procent.
  • För att nå nettonollutsläpp får man räkna med ökat upptag av koldioxid i skogen samt klimatinvesteringar utomlands.
  • Till 2030 ska de svenska utsläppen ha minskat med minst 63 procent räknat från 1990 (varav max 8 procent utomlands). Till 2040 med minst 75 procent (varav max 2 procent utomlands).
  • Utsläppen från transportsektorn (förutom flyget) ska minska med minst 70 procent till 2030, jämfört med 2010.

Publicerad: 2018-01-18