Kan införande av ett bareboatregister vara en åtgärd för att säkerställa den svenska försörjningsberedskapen?

Sjöfarten transporterar ca 90 procent av alla varor och Sverige, som är nästan en ö, är beroende av sjöfarten för sin import och export. Frågan om fungerande försörjningskedjor är därför något som riksdagsledamoten Mikael Larsson (C) önskar ska säkerställas, bland annat genom ett bareboatregister.

– Handelsflottan är numera på en oroande låg nivå både för försörjningsberedskapen och enligt branschen även för att kunna upprätthålla den nationella kompetensförsörjningen inom sjöfartsområdet. Ur ett försörjningsperspektiv finns således behov av både fler fartyg och fler svenska sjömän. Frågeställningen har lyfts i flera sammanhang och flera olika åtgärder har framhållits som nödvändiga för att vända utvecklingen, inte minst inom det näringspolitiska området. Några av dessa kräver vidare beredning, men i samband med Transportstyrelsens sjöfartsseminarium 2022 i Göteborg påpekades dock att regeringen redan har ett utrett och remitterat förslag på bordet om införande av ett så kallat bareboatregister. Därigenom skulle möjligheten att hyra in fartyg som registreras i det svenska registret, och därmed kommer att betraktas som svenska, tillskapas. Åtgärden skulle, under förutsättning att det finns fartyg att tillgå, möjliggöra en snabb inflaggning av fartyg till Sverige i händelse av krig eller kris, skriver Mikael Larsson bland annat i en skriftlig fråga till ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.

Ansvarig minister, infrastrukturminister Andreas Carlson, menar att han följer frågan.

– Jag kan konstatera att införandet av ett bareboatregister är ett bland flera förslag som spelats in till mig med hänvisning till storleken på den svenska handelsflottan. Jag kommer noga följa frågan om antalet svenskregistrerade fartyg, skriver infrastrukturminister Andreas Carlson.

Svensk Sjöfarts VD Anders Hermansson understryker vikten av att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder som stärker den svenska handelsflottan.

– Antalet svenskflaggade fartyg är viktigt för Sverige då det avgör hur många fartyg som Sverige med säkerhet kan ha tillgång till vid kris och krig. Svenska fartyg är också oerhört viktiga för att vi ska kunna säkerställa tillgången på sjöpersonal eftersom praktik ombord är en förutsättning för utbildningen. Men det är också viktigt med en stark handelsflotta för att säkerställa goda transportlösningar för svenska företag. Antalet svenska fartyg är nu alarmerande lågt och vi har från branschen identifierat ett antal hinder och lämnat för slag på ett antal åtgärder för att vända utvecklingen. Ett bareboatregister är en av flera åtgärderna som vi ser skulle kunna bidra till att öka den svenska handelsflottan. Att det redan finns ett färdigt förslag som snabbt skulle kunna införas ser vi som mycket positivt och vi hoppas att regeringen tar tillfället i akt och bidrar till en positiv utveckling för den svenska sjöfarten och Sverige som land. Förutom bareboatregister har vi även identifierat att det behövs ändringar i de näringspolitiska villkor, såsom utveckling av tonnageskatten, återställandet av nettomodellen, avskaffandet av stämpelskatten, samt ett antal åtgärder kopplade till utbildning och certifikat, säger Anders Hermansson.

Publicerad: 2023-01-26