Innovation, framtidens sjöfart och samtal mellan politiker och VD:ar på Svensk Sjöfarts årsmöte

Under Svensk Sjöfarts årsmöte var stort fokus på innovation, framtidens sjöfart och entreprenörskap. Bland annat riksdagspolitikerna Hans Rothenberg (M), Anders Åkesson (C) och Janine Alm Ericsson (MP) deltog under dagen. Inledningstalare var Ann-Sofie Hermansson, ordförande för Göteborgs kommunstyrelse, som menade att det är viktigt att agera för att förbereda sig för framtiden.

– Det känns som att logistik och mobilitetsfrågor blir allt viktigare. Ska man bli vän med framtiden måste man vara lösningsorienterad, agera aktivt och välinformerat. Att stå och tveka, det är detsamma som att backa. Det är också viktigt att ha stort fokus på hållbarhet. Samverkan mellan akademi, näring och politiken är en stor fördel och är viktigt att fortsätta vårda framöver, säger Ann-Sofie Hermansson.

Talare var även Mikael Johansson, DNV GL, och Sofie Lindblom, VD, Ideation 365 gav var sin presentation. Mikael Johansson på DNV GL utgick från rapporten ”Maritime Forecast 2050” när han presenterade en prognos för framtiden och vad som krävs av sjöfarten framöver.

– Det finns vissa tydliga trender mot förnyelsebara energikällor, större behov av el och fortsatt ekonomisk tillväxt. För sjöfarten innebär omvärldstrenderna bland annat att segment som möter positiv utveckling är container, bulk och fartyg som kan transportera gas. Det finns vissa saker som krävs av framtidens sjöfart; exempelvis en ökad effektivitet, både vad gäller bränsle, stordriftsfördelar och utrustning, men det är också viktigt att vara rätt positionerad på marknaden geografiskt och i förhållande till det segment man verkar inom. Långsiktigt bör man fundera på hur framtiden kommer att se ut, hur ens företag positionerar sig, vad som händer med segmentet man verkar inom och de handelsvaror man transporterar. Att till 2050 fundera över bränslemix som kommer passa för segmentet man verkar inom är viktigt, likaså att kontinuerligt bygga än mer energieffektiva enheter – annars kommer man inte kunna vara konkurrenskraftig, säger Mikael Johansson, DNV GL.

Sofie Lindbolm, innovationsexpert och VD på Ideation 365 menade att det är viktigt att bygga en kultur och organisation som gynnar innovation.

– ”Business as usual” är inte ett val för företag som vill vara en del av framtiden. För att skapa innovationer bör man börja skapa och implementera innovationsprocesser och använda dem i alla projekt. Det är också viktigt att arbeta med hypoteser för att kunna ta välgrundade beslut och våga prioritera innovation och frigöra tid för detta. Ett ytterligare tips är att våga svara ”Ja och” istället för ”Nej” när någon på företaget presenterar en idé. I en första fas kan man på så sätt generera fler idéer från den första idéen som i sin tur kan leda till en riktigt bra innovation, säger Sofie Lindblom.

Den välrenommerade panelen som bestod av riksdagspolitiker och VD:arna David Kristensson, NOS, Håkan Johansson, Gotlandsbolaget, Kim Ullman, Concordia Maritime samt Karolina Kjellgren som är ansvarig för Wallenius Wilhelmsen Logistics svenska operativa och kommersiella verksamhet. Under diskussionen fick riksdagspolitiker möjlighet att ställa frågor till VD:arna och VD:arna ställde därefter flera frågor till politikerna. Något som deltagarna lyfte var bland annat frågor som stämpelskatt, tonnageskatten, hur man får med kunder och politik att förstå värdet av fler svenskflaggade fartyg och sjöfartens klimatarbete. David Kristensson, VD för NOS, undrade bland annat om politikerna såg en möjlighet att skapa en struktur eller råd som skulle kunna fungera som en brygga mellan politiken och företag; en idé som samtliga riksdagspolitiker var positiva till.

– Jag tror att det är en bra idé att få fler vägar för politik och industri att mötas. Det är viktigt med dialog och för det vidare arbetet med exempelvis innovationsutveckling, säger Janine Alm Ericsson.

Håkan Johansson, VD, Gotlandsbolaget, ställde frågor kring försörjning och sjöfarten roll och hur sjöfartens roll i säkerhetsfrågor säkerställs.

– Beredskapsfrågan har kommit allt högre på agendan, men det är viktigt att kunskapen om sjöfarten höjs ytterligare. Om sjöfarten inte skulle fungera skulle vi alla märka av det, säger Anders Åkesson.

Även om infrastrukturministern Tomas Eneroth ej var på plats i lokalen kom en hälsning via video till deltagarna där ministern bland annat berättade att han önskar att sjöfarten ska bli en del av den ny permanenta världsutställningen för hållbara transporter samt att han är öppen för justeringar i tonnageskattesystemet.

 

 

Se hela seminariet på Svensk Sjöfarts Facebooksida: https://www.facebook.com/foreningensvensksjofart/

Publicerad: 2018-04-27