Infrastrukturministern besvarar fråga om godsstrategin

”Hur avser infrastrukturministern att agera för att säkerställa framdrift i arbetet med att flytta godstransporter till järnväg och sjöfart och på så vis komma närmare ett förverkligande av godstransportstrategin och de målsättningar som strategin berör?” Denna fråga ställdes av riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

– De transportpolitiska, klimatpolitiska och näringspolitiska målen som godstransportstrategin ska bidra till att uppnå förtjänar en tydligare styrning från Trafikverket, likaså finns behov av tydlighet gentemot marknaden så att dess aktörer kan planera sina investeringar och sin verksamhet på ett rimligt sätt. Den politiska viljan är tydlig, transporterna av gods på järnväg och sjöfart ska öka. Det krävs dock också att de styrdokument och handlingsplaner som läggs fram av ansvariga myndigheter bidrar till att förverkliga detta, skriver Anders Åkesson bland annat.

Infrastrukturministern har nu besvarat Anders Åkessons skriftliga fråga och menar att mycket görs inom ramen för det Nationella godstransportrådet.

– Vi har en utvecklande och konstruktiv dialog inom Nationella godstransportrådet. Regeringen har bl.a. utifrån arbetet i rådet vidtagit ett flertal åtgärder för att skapa förutsättningar för fler intermodala transporter. Resultatet av det samlade arbetet har skapat möjligheter för transportbranschen och näringslivet att vidareutveckla och satsa på intermodala transporter. Jag kommer som ansvarig minister att göra vad jag kan för att fortsatt underlätta och stötta detta arbete, skriver Tomas Eneroth.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström menar att flera åtgärder kopplade till godsstrategin är nödvändiga för sjöfarten framgent.

– För sjöfartens del finns det ett antal punkter kopplat till strategin och de politiska målen som är av fallfruktskaraktär och som regeringen omgående borde utföra. Exempelvis handlar det om att ta tag i vårens tillkännagivanden från riksdagen avseende Sjöfartsverkets roll och finansiering, återinföra nettomodellen, utreda möjligheterna till ett inkluderande tonnageskattesystem och ersätta stämpelskatten med en stämpelavgift. Framsteg inom dessa områden vore bra för rederier och sjöfarten men de är nödvändiga för AB Sverige inte minst ur perspektivet totalförsvar, arbetstillfällen och infrastrukturkostnad. Dessa åtgärder är helt i linje med de breda politiska målen inom transport-, närings-, klimat- och försvarspolitikens områden., säger Rikard Engström.

Läs Anders Åkessons fråga och Tomas Eneroths svar här.

Publicerad: 2020-10-23