Hong Kong-konventionen träder ikraft 2025

Igår anslöt sig Bangladesh och Liberia till IMOs Fartygsåtervinningskonvention (Hong Kong-Konventionen) vilket betyder att konventionen härmed träder ikraft om 24 månader (26 juni 2025). Fram till igår saknades anslutningar från länder med nödvändig återvinningskapacitet samt fartygstonnage för att konventionen skulle träda i kraft, vilket nu alltså uppfyllts då Bangladeshs återvinningskapacitet och Liberias tonnage gör att betingelserna för ett ikraftträdande uppfyllts.

Hong Kong-konventionen antogs vid en diplomatisk konferens i Hongkong, Kina, 2009 och syftar till att säkerställa att fartyg, när de återvinns efter att ha nått slutet av sin livslängd, inte utgör risk för människors hälsa, säkerhet och miljön. Det omfattar konceptet ”vagga till graven” och tar upp alla miljö- och säkerhetsaspekter i samband med fartygsåtervinning, inklusive ansvarsfull hantering och bortskaffande av tillhörande avfall på ett säkert och miljövänligt sätt.

– Svensk Sjöfart är mycket glada att Konventionen om säker och miljöriktig fartygsåtervinning äntligen träder i kraft. För 5 år sedan vi gjorde en hemställan till den svenska regeringen att ansluta sig till Konventionen eftersom vi ansåg att det är viktigt fartygsåtervinning regleras på internationell basis, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.

Konventionen ålägger alla berörda parter ansvar och skyldigheter – inklusive fartygsägare, skeppsbyggnadsvarv, fartygsåtervinningsanläggningar, flaggstater, hamnstater och återvinningsstater. När Hongkongkonventionen träder i kraft kommer fartyg som ska skickas för återvinning att behöva medföra en förteckning över farliga material ombord. Fartygsåtervinningsanläggningar som godkänts av behöriga myndigheter kommer att vara skyldiga att tillhandahålla en fartygsåtervinningsplan som är specifik för varje enskilt fartyg som ska återvinnas. Dessutom kommer regeringarna att vara skyldiga att se till att återvinningsanläggningar under deras jurisdiktion följer konventionen.

Hittills har följande länder anslutit sig till Konventionen: Bangladesh, Belgien, Kongo, Kroatien, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Ghana, Indien, Japan, Liberia, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Panama, Portugal, São Tomé and Príncipe, Serbien, Spanien och Turkiet. Sverige har ännu inte anslut sig till Konventionen.

Publicerad: 2023-06-27