Har vi råd att inte satsa på sjöfarten?

Blå Tillväxt seminarium under Almedalsveckan gav förhandsinformation från en rapport om tonnageskatten och diskussioner om hur fler Sverige kan få fler svenskflaggade fartyg.

– De förslag vi har tittat på är att Sverige utvecklar den svenska tonnageskatten så att fler rederier kan använda sig av tonnageskatten samt att avskaffa stämpelskatten. Effekterna som vi har tittat på är att vi säkerställer sjöfartskompetensen i Sverige och det ger fler jobb då man räknar med en inflaggningseffekt om 25-30 procent. Det skulle också markant kunna öka den svenska försörjningsberedskapen. De ekonomiska effekterna skulle kunna öka omsättningen i sektorn och BNP skulle kunna öka. De här åtgärderna är statsfinansiellt lönsamma, säger Anders Hermansson, VD på Svensk Sjöfart.

Under seminariet deltog Teres Lindberg (S), Helena Gellerman (L), Daniel Bäckström (C), Janine Alm Ericsson (MP) och Jessica Thunander (V). Samtliga politiker som deltog önskade se en ökning av den svenskflaggade handelsflottan och hade flera förslag på hur det ska gå till. Bland annat önskade samtliga politiker se en utveckling av tonnageskatten och att stämpelskatten avskaffas eller förändras.

– Sjöfarten är viktig för hela svenska folket och konflikten i Ukraina sätter fingret på behovet av en svensk handelsflotta. Det är viktigt för oss att svenska sjömän också kan jobba på svenska fartyg. Vi kommer nu att göra en översyn av tonnageskattesystemet och delar kring stöd till Sjöfartsverket. Gällande översyn av stämpelskatten vet vi ännu ingen tidsram kring detta. Det är få frågor där man har en enig riksdag och det har vi i den här frågan, säger Teres Lindberg, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

– Det är viktigt både för svensk export och import att vi har fler svenskflaggade fartyg. I de stora diskussionerna i försvarsberedskapen följer vi frågan. Vi vill avskaffa stämpelskatten i sin nuvarande form, säger Daniel Bäckström, riksdagsledamot, Centerpartiet.

– Att vi har en stark svensk ekonomi idag är för att vi gett många sektorer bra förutsättningar. Vi tycker att det är viktigt att svenska företag ligger långt fram i investeringarna för miljö- och klimatomställningen. Tyvärr pratar vi för lite om sjöfarten i finansutskottet, där har vi sällan diskussioner på branschnivå. Därför är det viktigt att sjöfarten blir en partiprioriterad fråga. Gällande stämpelskatten välkomnar vi en förändring, men vi har ännu inte tagit ett beslut om exakt hur förändringen ska se ut, säger Janine Alm Ericsson, riksdagsledamot för Miljöpartiet.

– Jämfört med när jag började mandatperioden så tycker jag att sjöfartsfrågorna lyfts mer än vad de gjorts i början. Cabotagereglerna bör diskuteras mer än vad vi gör idag. Vi ser att stämpelskatten bör ändras, men vi har inte tagit ställning till om den ska tas bort helt, säger Jessica Thunander, riksdagsledamot, Vänsterpartiet.

– Det finns en rad olika frågor som är viktiga och vi var med och drev igenom tonnageskatten. I vår budget tog vi bort stämpelskatten och vi måste titta på de olika delarna. Det är ju faktiskt en plusaffär för staten. Ett stort argument är att den bestraffar dem som gör klimatinvesteringar på sina fartyg och får betala högre stämpelskatt. Vi vill istället att man ska betala för en administrativ avgift, säger Helena Gellerman, riksdagsledamot, Liberalerna.

Frågan kring nettomodellen som reducerats lyftes under frågan. Av de ledamöter som deltog svarade alla riksdagsledamöter, utom Centerpartiets Daniel Bäckström, att nettomodellen bör återställas.

– Det är viktigt att man går upp till fullfinansiering igen, säger Helena Gellerman (L).

Publicerad: 2022-07-05