Handlingsplan mot utsläpp av toalettavfall från kryssningsfartyg

En ny avgiftsmodell är redan planerad och tänkt att träda i kraft den 1 januari 2017. Nu föreslår Sjöfartsverket att förordningen om farledsavgifter ändras till följande lydelse:

”Vid fastställelse av farledsavgiften skall hänsyn tas till fartygets storlek, last och miljöpåverkan.”

Sjöfartsverket skriver: ”I arbetet med nytt farledsavgiftssystem ingår att utveckla ett tidsenligt miljöstyrmedel genom vilket vi med våra farledsavgifter kan öka styrningen mot en mer miljövänlig sjöfart. I nuläget styr dessa avgifter enbart mot kväveoxider, som är den största fartygsrelaterade källan till övergödning. Vi utreder bland annat möjligheten att differentiera mot ett index som omfattar fler föroreningar. Sjöfartsverket vill också agera genom att bjuda in berörda myndigheter och intresseorganisationer till ett strategimöte om hur vi med gemensamma krafter kan få ett slut på utsläppen av toalettavfall i Östersjön. Vi tänker närmast på Transportstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges Hamnar, Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklareförening, Sveriges Kommuner och Landsting samt Världsnaturfonden.

 

Läs Sjöfartsverkets handlingsplan mot utsläpp av toalettavfall från kryssningsfartyg här: Sjöfartsverkets handlingsplan ang. toalettavfall