Hållbarhet i fokus under Transportstyrelsens sjöfartsseminarium

Under Transportstyrelsens sjöfartsseminarium diskuterades frågor kring miljö, klimat, arbetsmiljö, ekobonussystemet och regeringens godstransportråd. Bland annat presenterade Björn Garberg, Trafikverket, om hur man kan öka andelen gods på köl för att avlasta miljö och klimat.

– För dem som köper transporter är det mycket viktigt med proaktivitet. Samtidigt är det centralt att rederierna erbjuder attraktiva transportupplägg – och där måste myndigheterna skapa möjligheter, säger Björn Garberg,

Björn Olsson som arbetar på Trafikanalys presenterade kring ekobonussystemet som hade en första utlysning under 2018 och beviljade tre projekt.

– Ekobonussystemet är ett stöd som syftar till att främja en överförflyttning av gods från väg till sjöfart då detta bland annat minskar utsläppen och för förbättrar framkomligheten på vägarna. Regeringen beslutade 2018 om en budget om 50 miljoner kronor per år 2018-2020 – nu är det dock oklart vad som händer med systemet, säger Björn Olsson.

Svensk Sjöfarts Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart, menade att ekobonus inte blivit så lyckat som man hoppats.

– Då man enbart använt en liten del av de miljoner som fanns under 2018 kan man inte säga annat än att det är mycket bekymmersamt; framförallt då man inte vet vad som händer med systemet framöver. Att stödet går till redaren är inte heller bra utan stödet borde istället gå till transportköparen. Systemet bör också använda sig av en annan måttstock än tonkm då detta premierar tungt gods, vilket ofta blir väldigt skevt, säger Rikard Engström.

Rikard Engström presenterade regeringens godstransportråd och menade att mer behöver göras för att uppnå de transportpolitiska målen och möta framtidens behov.

– Det krävs idag krafttag och styrmedel på olika sätt för att uppnå hållbara transporter. Politiskt har vi idag en stark vilja om överförflyttning, men i många fall är priset fortfarande alltför högt för att transportköpare ska våga byta trafikslag. Till 2040 beräknar man att transporterna ökat med 65 % i Sverige och för sjöfarten finns här en stor potential. 3,5 % av inrikes transportarbete utförs idag av sjöfart och 2 % av dessa kommer från sjöfarten. Dock är hälften av utsläppen från fritidsbåtar och inte från handelssjöfarten. Dessutom blir handelssjöfarten alltmer energieffektiv och den nya fartygsgenerationen beräknas reducera utsläppen med 50 %, säger Rikard Engström.

– Under godstransportrådets första möten var fokus på konkurrenskraft och hållbarhet, medan nästkommande möten kommer att handla om omställning till fossilfrihet och hållbarhet och därefter innovation och kompetens. Det är viktigt att detta inte bara blir en pappersprodukt utan att rådet faktiskt utför något inom en snar framtid. Idag finns också många viktiga regeringsuppdrag som vi hoppas kan leda fram till något positivt och exempelvis är tillsättningen av den nya nationella samordnare något som redan realiserats, säger Rikard Engström.

Carolina Kihlström, Svensk Sjöfart, höll ett föredrag med fokus på det branschövergripande arbetet för en arbetsmiljö i världsklass som går under namnet Vågrätt.

– Det som är viktigast att börja med är att våga se de problem och utmaningar som finns. Branschen arbetar idag brett och det finns stöttning att få genom Vågrätt. Det är också viktigt att komma ihåg att formella ledare har ett stort ansvar – men alla har ett ansvar och stor möjlighet att påverka arbetsmiljön i en positiv riktning. Det är genom systematiskt och långsiktigt arbete som branschen kommer att lyckas med detta arbete, säger Carolina Kihlström.

 

Samtliga presentationer finns här och Sjöfartstidningens artiklar från Transportstyrelsens sjöfartsseminarium finns här och här.

 

Publicerad: 2019-02-08