Granskning av behovet av stödåtgärder till sjöfarten med anledning av coronaviruset

Tisdagen den 17 mars hade den svenska sjöfartsnäringen Skype-samtal med infrastrukturminister Tomas Eneroth och utrikeshandelsminister Anna Hallberg med anledning av coronavirusets effekter på sjöfarten och behovet av att säkerställa transporter till och från Sverige.

– Det breda deltagandet vid mötet indikerar tydligt vikten av att staten prioriterar sjöfarten, något som bland annat våra nordiska grannländer också gjort. Branschen sysselsätter cirka 10 000 personer direkt och 100 000 personer indirekt och är även en förutsättning för en väl fungerande svensk ekonomi och arbetstillfällen – inte minst i våra basindustrier. Svensk Sjöfart välkomnar regeringens omfattande engagemang för att minska effekterna av coronavirusets påverkan på samhället. För sjöfarten står liv och hälsa alltid i centrum samtidigt som sjöfarten utgör en central del i ett väl fungerande samhälle, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart. Under mötet underströk båda ministrarna vikten av fungerande sjötransporter till och från Sverige. Regeringen har vidtagit ett antal generella åtgärder och granskar nu löpande behovet av specifika åtgärder. Ministrarnas besked välkomnades av Svensk Sjöfart.

Sjöfarten är i sig en samhällskritisk sektor som transporterar cirka 90 procent av alla varor till och från Sverige, varför Svensk Sjöfart menar att regeringens beslut om stödåtgärder är centralt för hela samhället.

– I nuläget är det är viktigt att säkerställa upprätthållandet av samhällskritiska transporter till och från Sverige, särskilt färjetransporterna som i nuläget är extra utsatta. I grund och botten handlar det om att säkra svensk varuförsörjning av samhällskritiska produkter så som livsmedel, läkemedel, medicinsk utrustning och drivmedel. Sjöfarten är också helt nödvändig både för insatsvaror till industrin och svensk industriexport, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

– Vi välkomnar de åtgärder som regeringen har vidtagit så här långt, men mot bakgrund av behovet av att säkerställa transportförsörjningen till och från Sverige behövs ytterligare insatser både för att säkerställa att de åtgärder som har vidtagits fungerar och åtgärder specifikt riktade till sjöfarten. Det är synnerligen angeläget med beslut om utfärdande av särskilda statliga lånegarantier för rederier som tillhandahåller samhällskritiska transporter och ett särskilt stöd behöver införas för att upprätthålla samhällskritiska sjötransporter där fraktunderlaget inte är tillräckligt för att kunna bedriva verksamheten på företagsekonomisk grund. Dessutom bör regeringen säkerställa att nettomodellen fungerar och att en fungerande permitteringslösning finns, där staten i likhet med vad som sker i Norge, Danmark och Finland tar ansvar för en fungerande lösning och inte tvingar företagen till uppsägningar till följd av det extrema läget, säger Anders Hermansson.

Fakta:

Coronaviruset har fått stora effekter på sjöfarten, både vad gäller varsel och inställda avgångar. På grund av detta föreslår branschorganisationen Svensk Sjöfart att följande beslutas:

  • Utfärdande av särskilda statliga lånegarantier för rederier som tillhandahåller samhällskritiska transporter. Detta gjordes under finanskrisen 2008/09 genom Export kredit nämndens försorg. En motsvarande lösning bör införas nu för att säkerställa att rederier erhåller samma möjligheter som övriga företag får genom riksbankens beslut.
  • Ett särskilt stöd behöver införas för att upprätthålla samhällskritiska sjötransporter där fraktunderlaget inte är tillräckligt för att kunna bedriva verksamheten på företagsekonomisk grund.
  • Säkerställ att nettomodellen fungerar och en fungerande permitteringslösning finns, där staten i likhet med vad som sker i Norge, Danmark och Finland tar ansvar för en fungerande lösning och inte t vingar företagen till uppsägningar till följd av det extrema läget.

Läs alla Svensk Sjöfarts förslag på åtgärder här.

Publicerad: 2020-03-17