Godshanteringen i svenska hamnar ökar

Den totala godshanteringen motsvarar en ökning på drygt fyra procent jämfört med motsvarande kvartal 2014. Ökningen återfinns i den utrikes varutrafiken där mängden gods uppgick till 36,5 miljoner ton. I hamnarna uppvisade lossningen av utrikes gods en ökning på åtta procent jämfört med motsvarande kvartal 2014. Precis som de närmast föregående kvartalen svarade lasttypen flytande bulk för en betydande del av ökningen i hanterad godsmängd. Uppgången för denna lasttyp var på 10 procent kvartal 1 2015 jämfört med samma kvartal 2014.

Produkterna råolja, kol och raffinerade petroleumprodukter dominerar utrikes gods. Uppgången för utrikes lastat och lossat av dessa produkter låg på nästan 14 procent jämfört med första kvartalet 2014. Även hanterade containrar ökade med 10 procent jämfört med det första kvartalet 2014. Flera hamnar ökade hanteringen av containrar.

Uppgifterna är hämtade från rapporten Sjötrafik 2015, kvartal 1.